Archiwum aktualności

Nabory w 2 kwartale 2016 RPO Podkarpackie 2014-2020

31-05-2016

Oś. 4 Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa                                                                                            
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
1.Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków-projekty w obrębie aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM
2.Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej -projekty w obrębie aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM
3.Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe) jako element projektu dotyczącego gospodarki ściekowej.                                                                                                                                                                                                               czytaj więcej ....
                                                                                                                

Oś. 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka , Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości , typu projektów: Strefy aktywności gospodarczej

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia znajdujące się w regionalnych biegunach wzrostu dla programowania rozwoju społeczno–gospodarczego na lata 2014 - 2020, tj. MOF Dębica-Ropczyce, MOF Jarosław-Przeworsk, MOF Krosno, MOF Mielec, MOF Przemyśl, MOF Sanok-Lesko, MOF Stalowa Wola, MOF Tarnobrzeg wymienione w SZOOP.

-  Nabór wniosków od 30.06.2016 r. do 28.10.2016 r.

-  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 30 000 000 PLN.

-  Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 000 000 PLN,

-  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu  

W ramach konkursu wsparcie uzyskają projekty dotyczące przygotowania stref aktywności gospodarczej (terenów inwestycyjnych), tj. wyodrębnionych do inwestycji obszarów, przygotowanych w celu nadania im funkcji gospodarczych (aktywizacji gospodarczej), sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu inwestorów, stanowiących lokalne centrum rozwoju gospodarczego i utworzonych w celu realizacji lokalnych celów rozwoju. Wsparciem objęte zostaną zadania                                           czytaj więcej.....

okok