Archiwum aktualności

Nabory w 3 kwartale 2016 RPO Podkarpackie 2014-2020

28-07-2016

Oś priorytetowa III. Czysta Energia   Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków

kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów : 198 mln    Termin składania : 30.06.2016 - 8.09.2016

TYPY PROJEKTÓW

Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:

  1. ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,
  2. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie,
  3. montaż zewnętrznych urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),
  4. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub wymianą źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę),          ... czytaj więcej

 

Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna  Działanie 5.4. Niskoemisyjny transport miejski

kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów : 129 mln    Termin składania : 6.09.2016 - 25.10.2016

TYPY PROJEKTÓW

  • Zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego miejskiego – tabor autobusowy o alternatywnych systemach napędowych (m.in. elektrycznych, hybrydowych,napędzanych wodorem, biopaliwami) i/lub spełniających normę emisji spalin EURO VI.(zadanie a)
  • Budowa/przebudowa linii komunikacji miejskiej (sieci autobusowych) realizowana łącznie z zadaniem a.
  • Budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej (np. pętli, zatok, dworców przesiadkowych, centrów przesiadkowych, parkingów w systemie Park & Ride, Bike & Ride,ścieżek   rowerowych, infrastruktury do obsługi niskoemisyjnego taboru transportu publicznego takiej jak np. zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni, instalacje do dystrybucji ekologicznych nośników energii
  • Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej (np. ITS, wyznaczenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej).
  • Działania informacyjno-promocyjne mające na celu zachęcenie mieszkańców danego obszaru do wyboru transportu zbiorowego lub niezmotoryzowanego, wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w zadaniach a-d i przyczyniać się będą do realizacji celu szczegółowego działania.
  • Inwestycje w infrastrukturę drogową (wyłącznie jako element zintegrowanego projektu) niezbędną do rozwoju/odtworzenia systemu transportu publicznego (zmiany organizacji systemu transportu publicznego), które przyczyniają się do osiągnięcia planowanych efektów (ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz/lub zatłoczenia w miastach) i poprawiają jakość funkcjonowania systemu transportu publicznego, nie nadając priorytetu w ruchu transportowi publicznemu z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia dla nadania takiego priorytetu.                                                        ...czytaj więcej
okok