Archiwum aktualności

Nabory w 4 kwartale 2016 RPO Podkarpackie 2014-2020

22-09-2016

Oś IV: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  Działanie 4.4 Kultura

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 90 mln zł konkurs ogólny

                                                                                                                  31 mln zł konkurs dla MOF

Termin naboru: od 30 września 2016 r. do 16 listopada 2016 r.

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

1)Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia służące zachowaniu zabytków nieruchomych

wraz z otoczeniem, w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne regionu.

2)Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i/lub zakup wyposażenia w zakresie zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów,

księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych, w celu ich udostępnienia jako atrakcje kulturalne regionu i zabezpieczenia przed zagrożeniami.

3) Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury służącej udostępnianiu zabytków, znajdującej się wyłącznie

w bezpośrednim ich otoczeniu (tylko jako element większego projektu).......

 

informacje szczegółowe konkurs ogólny .............. czytaj więcej     

informacje szczegółowe konkurs dedykowany dla MOF .......... czytaj więcej

*************************************************************************************************************************************************************************************

Oś V. Infrastruktura komunikacyjna ,  działanie 5.4  Niskoemisyjny transport miejski  

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 129 mln zł konkurs dedykowany                                                                                                            

Termin naboru: od 6 września 2016 r. do  25 października 2016 r.

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

A.Zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego miejskiego – tabor autobusowy o alternatywnych systemach napędowych (m.in. elektrycznych, hybrydowych, napędzanych wodorem, biopaliwami) i/lub spełniających normę emisji spalin EURO VI.

B. Budowa/przebudowa linii komunikacji miejskiej (sieci autobusowych) realizowana łącznie z zadaniem A.

C.Budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej (np. pętli, zatok, dworców przesiadkowych , centrów przesiadkowych, parkingów w systemie Park & Ride, Bike & Ride, ścieżek rowerowych, infrastruktury do obsługi niskoemisyjnego taboru transportu publicznego takiej jak np. zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni, instalacje do dystrybucji ekologicznych nośników energii).

D.Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej (np. ITS, wyznaczenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej).........

informacje szczegółowe konkurs dedykowany  .......... czytaj więcej

okok