Archiwum aktualności

Nabory w 1 kwartale 2017 RPO Podkarpackie 2014-2020

01-03-2017

Oś VI  SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA ,  działanie 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

poddziałania - 6.2.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

Zakres projektów :

1) Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remonty istniejącej infrastruktury podmiotów ochrony zdrowia.
2) Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych.
3) Rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie, jako element szerszego projektu wymienionego w punkcie 1 i 2.
Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych

Do dofinansowania mogą być przyjęte wyłącznie projekty posiadające pozytywną Opinię o Celowości Inwestycji, wydaną w formie decyzji przez Wojewodę Podkarpackiego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 102 000 000,00 PLN

więcej informacji .......

 

Oś III  CZYSTA ENERGIA , działanie 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny

Zakres projektów :

1) Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy.
2) Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji1 ze źródeł odnawialnych.
3) Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.
Konkurs nie dotyczy tzw. „projektów parasolowych”.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:  70 000 000,00 PLN

więcej informacji.......

okok