Archiwum aktualności

Nabory w 2 kwartale 2017 RPO Podkarpackie 2014-2020

15-05-2017

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.2 Gospodarka odpadami,Typ projektu 1

Zakres wspieranych projektów :

Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim:

a) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK ),
b) działania informacyjno – promocyjne, których celem będzie ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w pkt. a).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie ogólnym : 20 000 000,00 PLN

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie dedykowanym dla MOF: 20 000 000,00 PLN

 wiecej informacji .......

 

Oś priorytetowa I  Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP  Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,Typ projektu: TIK
Kryteria dopuszczające:
  • Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są  mikro- i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące na moment złożenia wniosku o dofinansowanie
  • Mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego.
Rodzaje projektów :
Wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii informacyjno – komunikacyjnych w modelach  B2B , B2C oraz C2C.
Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną
 
Kwota przeznaczona w konkursie na dofinasowanie projektów : 50 000 000,00 PLN
 
wiecej informacji ......
okok