Archiwum aktualności

Nabory w 2 kwartale 2017 RPO Małopolska 2014-2020

15-05-2017

11. Oś Priorytetowa  Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Poddziałanie realizowane będzie na obszarach wiejskich, rozumianych jako gminy wiejskie, wiejskie części gmin miejsko – wiejskich oraz miasta poniżej 5 tys. mieszkańców.

O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji. Uzgodniony program rewitalizacji  musi się znajdować w Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów : 118 592 970,11 zł

wiecej informacji .....

 

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Poddziałanie realizowane będzie w miastach powyżej 5 tyś mieszkańców, z wyłączeniem miast kwalifikowanych do poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie w ramach RPO WM.

O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji. Uzgodniony program rewitalizacji  musi się znajdować w Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów :217 823 820,73 zł

wiecej informacji .....

okok