Archiwum aktualności

Nabory w 2 kwartale 2017 POIiŚ 2014-2020

13-06-2017

Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego  Typ projektu 2.5.1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w terminie od dnia 22 maja 2017 r. do  dnia 14 lipca 2017 r.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (typ projektu 1).
Wspierane będą działania, których głównym celem jest rekultywacja terenów zdegradowanych lub zdewastowanych i remediacja terenów zanieczyszczonych,
z przeznaczeniem terenu na cele środowiskowe, skutkująca usunięciem zagrożenia z ich strony dla zdrowia ludzi i środowiska.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu wynosi 200 000 000 zł

W ramach tej kwoty 100 000 000 zł przeznaczone będzie dla miast średnich wskazanych w załączniku nr 9 do Regulaminu, a w obrębie tej kwoty 50 000 000 zł wyłącznie dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazanych w załączniku 10 do Regulaminu konkursu.

Uczestnicy konkursu:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska 
  • regionalne zarządy gospodarki wodnej 

Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Preferowane będą projekty, których realizacja będzie wynikać z gminnych programów ochrony środowiska lub programów rewitalizacji.

Więcej informacji ....

okok