Archiwum aktualności

Dotacje unijne świętokrzyskie - Nabory w 3 kwartale 2017 RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

04-07-2017

Oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne”  Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”  zakres projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia

W ramach niniejszego konkursu przewidziano wsparcie na:

a) rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującymi systemami projektów z zakresu e-administracji, e-kultury, systemów informacji przestrzennej;

b) aktualizację i rozwój zasobów danych przestrzennych dla potrzeb lepszego wykorzystania usług systemów informacji przestrzennej (w tym wsparcie geodezji w zakresie baz danych stanowiących podstawę informacji przestrzennych);

c) digitalizację zasobów m.in. kulturowych, archiwalnych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów (w tym wsparcie cyfryzacji i digitalizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w zakresie projektów o zasięgu regionalnym/lokalnym celem zapewnienia łatwiejszego dostępu do postaci cyfrowej do tych zasobów);

d) rozwój infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne zarządzanie dokumentacją itp.).

Przedsięwzięcia realizowane w ramach niniejszego konkursu będą mogły uzyskać wsparcie w ramach RPO wyłącznie pod warunkiem, iż projekt nie będzie miał zasięgu krajowego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie :  87 484 711,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu :  do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (dotyczy projektów bez pomocy publicznej)

Termin składania aplikacji :  od 30 06.2017 do 28.08.2017

Więcej informacji ....

okok