Archiwum aktualności

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 3 kwartale 2017 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

06-06-2017

oś priorytetowa - VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA działanie - 6.1 ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO REGIONU

Typy projektów

1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych. Projekty w tym zakresie mogą być realizowane na terenie gmin uzdrowiskowych tj. Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, Solina.

2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze, przestrzenne i kulturowe, poza wskazanymi gminami uzdrowiskowymi na terenach, dla których sporządzono operat uzdrowiskowy lub które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

 

  Beneficjenci

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • przedsiębiorstwa - podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne / uzdrowiskowe
  • partnerzy społeczni i gospodarczy 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów : 84 432 000,00 PLN                                                                                                                                                                                                         Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:  200 000,00 PLN                                                                                                                                                                                                                                               Maksymalna wartość pojedynczego projektu w ramach 1 typu uwzględniającego infrastrukturę turystyczną: 2 000 000 EUR kosztów kwalifikowanych – 8 443 200,00 PLN.                                                                 Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu w ramach 2 typu projektu : 2 000 000,00 PLN.

Termin składania wniosków : od  30 czerwca 2017 r. do 29 września 2017

   Więcej informacji ....

okok