Archiwum aktualności

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 4 kwartale 2017 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

17-09-2017

Oś. 4 Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa                                                                                            
Termin składania aplikacji :  od 29.09.2017 do 14.11.2017
 
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
1.Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków-projekty w obrębie aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM
2.Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej -projekty w obrębie aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM
3.Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe) jako element projektu dotyczącego gospodarki ściekowej.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie ogólnym :  26 000 000,00 PLN

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie dedykowany MOF :  138 000 000,00 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu :  500 000,00  PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu :  do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (dotyczy projektów bez pomocy publicznej)

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu (konkurs ogólny): 15 000 000 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu (konkurs MOF)   : 30 000 000 PLN

W ramach Konkursu podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za niekwalifikowany

więcej informacji o konkursie ogólnym ...
 
wiecej informacji o konkursie dedykowanym MOF ...
 
 
 
 
Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.2 Gospodarka odpadami
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
1. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim.
2. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne z uwzględnieniem osadów ściekowych, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO).
3. Rekultywacja składowisk odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
Kwota alokacji : 58 000 000 PLN
okok