Archiwum aktualności

Dotacje unijne małopolska - Nabory w 4 kwartale 2017 RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020

17-09-2017


5 Oś priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR  

Termin składania aplikacji :  od 28.08.2017 do 27.10.2017

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:                                                                                                                                                                                                                                                          
1) budowy, rozbudowy, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej – projekt typu A,

2) budowy, rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków, w tym odwadniania osadów ściekowych – projekt typu B.
W ramach typu projektu B, wsparcie może być również skierowane na gospodarkę osadami ściekowymi, w celu innego ich zagospodarowania niż składowanie (wsparcie technologii, instalacji do odwadniania osadów ściekowych).  W ramach typów projektu A i B wspierana będzie budowa/ rozbudowa/ przebudowa infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków. Finansowana będzie zarówno budowa nowej infrastruktury, jak i modernizacja istniejących już obiektów.

3) budowy, rozbudowy, przebudowy systemów zaopatrzenia w wodę – projekt typu C (warunki realizacji projektów typu C określono w ust. 3, pkt 3)).
Typy projektów A, B i C mogą być łączone w ramach jednego projektu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie ogólnym :  ok. 160 000 000,00 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu :  nie jest określona

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu :  do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (dotyczy projektów bez pomocy publicznej)

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: zależna od alokacji przypisanej dla danego subregionu

W ramach Konkursu podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za niekwalifikowany

wiecej informacji ...

 

5 Oś priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

Termin składania aplikacji :  od 02.10.2017 do 07.12.2017

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

1) budowy, rozbudowy, przebudowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw – projekty typu A,
2) budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia – projekty typu B,
3) przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu2 – projekty typu C

Wyłączeniu z dofinansowania podlegają projekty/ wydatki dotyczące:
1) rekultywacji składowisk odpadów,
2) zagospodarowania osadów ściekowych,
3) przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu materiałów zawierających azbest, w tym niezbędne prace związane z konstrukcją dachu,
4) termicznego przekształcania odpadów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie ogólnym :  43 819 223,53  PLN

przy czym podział alokacji jest następujacy: 

– Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) – 5 608 859,29 zł,
– Subregion tarnowski – 9 421 131,53 zł,
– Subregion sądecki – 11 217 722,82 zł,
– Subregion podhalański – 6 923 439,73 zł,
– Małopolska Zachodnia – 10 648 070,16 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu :  nie jest określona

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu :

- dotycząca  Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  do 2 000 000,00 zł i obsługujące do 20 tys. mieszkańców ,
– dla pozostałych projektów w ramach Poddziałania 5.2.2  do  8 000 000,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu :  do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (dotyczy projektów bez pomocy publicznej)

W ramach Konkursu podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za niekwalifikowany

wiecej informacji ...

              
okok