Archiwum aktualności

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 1 kwartale 2018 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

01-02-2018

 

  Oś priorytetowa III. Czysta Energia   Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia.     

  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów : 30 mln                                         

  Termin składania : 26.02.2018 - 12.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                    

 Typy Projektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Głęboka modernizacja energetyczna budynków ochrony zdrowia wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:

 1. ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 2. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie,
 3. montaż zewnętrznych urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),
 4. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub wymianą źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę),
 5. przebudowa i/lub budowa klimatyzacji i systemów chłodzących,
 6. likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 7. modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła,
 8. zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem energii w budynku (w tym zawory termostatyczne),
 9. modernizacja instalacji elektrycznej budynku, która skutkować będzie ograniczeniem strat energii,
 10. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 11. instalacja urządzeń wysokosprawnej mikrokogeneracji, ,
 12. modernizacja lub wymiana oświetlenia (zamontowanego w / na budynku na stałe)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu : 500 000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych. 
Projekty objęte pomocą de minimis - maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych 

Uwaga : w niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

 

O środki w ramach konkursu mogą aplikować :

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

 

okok