Archiwum aktualności

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 3 kwartale 2018 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

08-06-2018

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa  Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów : 17 mln                                         
Termin składania aplikacji  : 29.06.2018 - 19.07.2018 
 
Typy projektów:
1.Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie sieci wodociągowych, ujęć, stacji uzdatniania wody.
2.Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno - ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno - pomiarowe) – jako element projektu dotyczącego zaopatrzenia w wodę.
 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu : 500 000,00 zł
 Maksymalna kwota dofinansowania projektu z zakresu zaopatrzenia w wodę: 2,00 mln zł
 
więcej informacji -->
 
 
Oś priorytetowa  VI Spójność przestrzenna i społeczna  Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej                                                                        
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów : 50 mln konkurs ogólny
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów : 50 mln konkurs dedykowany dla MOF                                                                                                                                                                                             
Termin składania aplikacji  : 29.06.2018 - 14.09.2018
 
 Typy projektów:
1) Budowę , przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, w celu przywrócenia i/lub nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych lub rekreacyjnych:
a) obiektów publicznych , budynków użyteczności publicznej , wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem / obiektem, zdegradowanych budynków / obiektów (w tym poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem/obiektem,
b) obszaru przestrzeni publicznej .
2)  Roboty budowlane, restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków, obiektów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej - wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem – tylko jako element 1 typu projektu.
3)  Roboty budowlane dotyczące części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem funkcjonalnie związanym z budynkiem mieszkalnym i niezbędnym do poprawy jakości życia mieszkańców – jako element szerszego projektu.
 
W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów LPR / GPR) możliwa jest:
a) budowa, przebudowa, rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie przekraczającej 30% kosztów kwalifikowalnych projektu, 
b) budowa, przebudowa, rozbudowa, podstawowej infrastruktury komunalnej tj. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i teletechnicznych na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych, 
c) roboty budowlane dotyczące części wspólnych budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem funkcjonalnie związanym z budynkiem mieszkalnym i niezbędnym do poprawy jakości życia mieszkańców, 
d) roboty budowlane i zakup dotyczący systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,
e) realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez obiekt / budynek / przestrzeń publiczną.
 
okok