Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 1 kwartale 2019 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

13-02-2019

1.Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego  Działanie 4.1   Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń

Zakres projektów : zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP.dotyczy

Typ beneficjenta :

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • ochotnicze straże pożarne,
  • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
    W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wniosek o dofinansowanie może być złożony wyłącznie w partnerstwie z OSP. Partner powinien być wyłoniony zgodnie z § 9, ust. 5 Regulaminu konkursu

Wielkość alokacji na konkurs : 8 mln zł

Minimalna kwota dofinansowania projektu :    150 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu : 250 000,00 zł

Termin składania aplikacji : do 23.04.2019

 więcej informacji o konkursie  -----> 

 

 

2.Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP   Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektuRozwój MŚP

Zakres projektów :  projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.Regulamin konkursu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące projektów, które nie będą przedmiotem wsparcia.

Typ beneficjenta :mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu, w tym m.in. prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Wielkość alokacji na konkurs : 72 mln zł

Termin składania aplikacji : do 28.02.2019

Co nas wyróżnia?

Nasz zespół  ma na swoim koncie szereg pomyślnie zrealizowanych projektów, dla których nasi klienci otrzymali dotacje z Unii Europejskiej. Łącznie w okresie 2007-2013 dla naszych klientów pozyskaliśmy dofinansowanie o wartości ponad 120 mln zł.

Dodatkowo w tym okresie byliśmy zaangażowani przy wdrażaniu szeregu projektów infrastrukturalnych o znaczących budżetach inwestycyjnych pełniąc funkcje Inżyniera projektu , Koordynatora , przejmując na siebie dużą odpowiedzialność za końcowy sukces projektu.

Oprócz bogatego doświadczenia cechuje nas wysoka skuteczność działania, odpowiedzialność , terminowość wykonywania usług oraz indywidualne podejście do klienta.

Co nas wyróżnia?

Nasze specjalizacje

DOTACJE

DOTACJE

energia odnawialna,transport niskoemisyjny,termomodernizacja,rewitalizacja, drogi,gospodarka odpadami,sieci kanalizacyjne,oczyszczalnie,infrastruktura kultury, infrastruktura oświatowa i sportowa,e-usługi,wsparcie dla MSP, projekty B+R, innowacje itp.

czytaj więcej ...

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

usługi Inżyniera projektu, zarządzanie finansowe, nadzór i koordynacja w okresie realizacji, ,nadzór inwestorski,monitoring i audyt projektu,wsparcie w okresie trwałości projektu

czytaj więcej ...

DOKUMENTY STRATEGICZNE

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategie Rozwoju Gmin/Miast /Powiatów, Lokalne Programy Rewitalizacji, Programy Rozwoju Lokalnego, Biznes Plany

czytaj więcej ...

USŁUGI INNE

USŁUGI INNE

przygotowanie postępowań zgodnych z ustawą Pzp oraz zasadą konkurencyjności , opracowania OPZ oraz PFU, audyty energetyczne, koncepcje oraz projekty sieci teleinformatycznych ,koncepcje wdrożeń e-usług, projekty instalacji fotowoltaicznych

czytaj więcej ...

Aktualności

Dotacje z funduszy EOG - Program Kultura

19-01-2020

Program Kultura - III edycja funduszy EOG

DZIAŁANIE 1  „POPRAWA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”

czytaj więcej ...

Dotacje dla MSP z Funduszy norweskich 2014-2021

02-01-2020

Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”  z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
Schemat TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

czytaj więcej ...

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 1 kwartale 2020 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

05-12-2019

Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne

Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

 

czytaj więcej ...

Dotacje unijne dla MSP - Nabory w 4 kwartale 2019 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

01-09-2019

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP - konkurs dedykowany

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP - konkurs ogólny

czytaj więcej ...