Dotacje i programy unijne

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 1 kwartale 2019 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

13-02-2019

1.Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego  Działanie 4.1   Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń

Zakres projektów : zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP.dotyczy

Typ beneficjenta :

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • ochotnicze straże pożarne,
  • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
    W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wniosek o dofinansowanie może być złożony wyłącznie w partnerstwie z OSP. Partner powinien być wyłoniony zgodnie z § 9, ust. 5 Regulaminu konkursu

Wielkość alokacji na konkurs : 8 mln zł

Minimalna kwota dofinansowania projektu :    150 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu : 250 000,00 zł

Termin składania aplikacji : do 23.04.2019

 więcej informacji o konkursie  -----> 

 

 

2.Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP   Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektuRozwój MŚP

Zakres projektów :  projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.Regulamin konkursu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące projektów, które nie będą przedmiotem wsparcia.

Typ beneficjenta :mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu, w tym m.in. prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Wielkość alokacji na konkurs : 72 mln zł

Termin składania aplikacji : do 28.02.2019

okok