Dotacje unijne na wdrożenie i rozwój E-usług w 2 kwartale 2019r.

07-05-2019

1.Konkurs 2.1 RPO WP prowadzony jest dla następującego typu projektów:
Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

W ramach realizowanych projektów obowiązkowym elementem jest integracja z RCIM.

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wdrożenie następujących e-usług:
• e–Informacja – obligatoryjnie;
• e–Rejestracja – obligatoryjnie;
• Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP) – fakultatywnie;
• telekonsultacje medyczne (niżej wymienione) z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ) – fakultatywnie:
− kardiologiczna,
− geriatryczna;
• Elektroniczna Platforma Nadzoru (wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie) – obligatoryjnie.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 43,00 mln PLN

Planowany termin naboru: od 3 czerwca do 25 czerwca 2019 r

więcej informacji --->

 

2. Konkurs 2.1.1 RPO WM  prowadzony jest dla następującego typu projektów:

TYP A    E-usługi publiczne w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C),
TYP B    Usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) wspierające dla e-usług publicznych,
TYP C    Nowe rozwiązania IT w administracji

W ramach przedmiotowego konkursu wsparciem objęte zostaną służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 23,52 mln PLN

Planowany termin naboru: od 24 czerwca do 26 lipca 2019r

więcej informacji --->

Co nas wyróżnia?

Nasz zespół  ma na swoim koncie szereg pomyślnie zrealizowanych projektów, dla których nasi klienci otrzymali dotacje z Unii Europejskiej. Łącznie w okresie 2007-2013 dla naszych klientów pozyskaliśmy dofinansowanie o wartości ponad 120 mln zł.

Dodatkowo w tym okresie byliśmy zaangażowani przy wdrażaniu szeregu projektów infrastrukturalnych o znaczących budżetach inwestycyjnych pełniąc funkcje Inżyniera projektu , Koordynatora , przejmując na siebie dużą odpowiedzialność za końcowy sukces projektu.

Oprócz bogatego doświadczenia cechuje nas wysoka skuteczność działania, odpowiedzialność , terminowość wykonywania usług oraz indywidualne podejście do klienta.

Co nas wyróżnia?

Nasze specjalizacje

DOTACJE

DOTACJE

energia odnawialna,transport niskoemisyjny,termomodernizacja,rewitalizacja, drogi,gospodarka odpadami,sieci kanalizacyjne,oczyszczalnie,infrastruktura kultury, infrastruktura oświatowa i sportowa,e-usługi,wsparcie dla MSP, projekty B+R, innowacje itp.

czytaj więcej ...

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

usługi Inżyniera projektu, zarządzanie finansowe, nadzór i koordynacja w okresie realizacji, ,nadzór inwestorski,monitoring i audyt projektu,wsparcie w okresie trwałości projektu

czytaj więcej ...

DOKUMENTY STRATEGICZNE

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategie Rozwoju Gmin/Miast /Powiatów, Lokalne Programy Rewitalizacji, Programy Rozwoju Lokalnego, Biznes Plany

czytaj więcej ...

USŁUGI INNE

USŁUGI INNE

przygotowanie postępowań zgodnych z ustawą Pzp oraz zasadą konkurencyjności , opracowania OPZ oraz PFU, audyty energetyczne, koncepcje oraz projekty sieci teleinformatycznych ,koncepcje wdrożeń e-usług, projekty instalacji fotowoltaicznych

czytaj więcej ...

Aktualności

Dotacje unijne dla MSP - Nabory w 4 kwartale 2019 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

01-09-2019

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

czytaj więcej ...

Dotacje unijne dla MSP - Nabory w 3 kwartale 2019 RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020

07-06-2019

Działanie 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP . Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP

czytaj więcej ...

Dotacje unijne na wdrożenie i rozwój E-usług w 2 kwartale 2019r.

07-05-2019

1.  DZIAŁANIE 2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG  w ramach RPO  Województwa Podkarpackiego 2014-2020

2.  DZIAŁANIE 2.1 E-administracja i otwarte zasoby , podziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja w ramach RPO  Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

 

czytaj więcej ...

Dotacje unijne dla MSP - Nabory w 2 kwartale 2019 RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

07-05-2019

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

czytaj więcej ...