Dotacje i programy unijne

Dotacje unijne dla MSP - Nabory w 3 kwartale 2019 RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020

07-06-2019

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

TYPY PROJEKTÓW PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU:
- wdrożenie wyników prac B+R;
- wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Projekt powinien projekt dotyczyć innowacyjnych rozwiązań w obrębie produktu (innowacja produktowa) lub procesu (innowacja procesowa).Przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:
- innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
- innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 34,35 mln PLN

Planowany termin naboru: od 28 czerwca do 6 września 2019r.

więcej informacji --->

okok