Dotacje i programy krajowe

Program priorytetowy AGROENERGIA

10-08-2019

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Program jest dedykowany dla instalacji , które służą zaspokojeniu energetycznych potrzeb własnych gospodarstwa rolnego ubiegającego się o wsparcie

Termin naboru : 08.07.2019 -20.12.2019r( lub do wyczerpania alokacji środków)

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 200 mln zł

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 mln zł

2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 mln zł

Beneficjenci: Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Formy dofinansowania

  • Pożyczka : Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych;
            lub
  • Dotacja: do 40% kosztów kwalifikowanych ,nie więcej niż 800,00 tys. zł.

 

 więcej informacji --->
okok