Dotacje i programy unijne

Dotacje unijne dla MSP - Nabory w 4 kwartale 2019 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

01-09-2019

1.Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP - konkurs dedykowany

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 15 mln PLN

Termin naboru: od 1.10.2019 do 24.10.2019r.

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane w formie pomocy de minimis

Beneficjenci : mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu, w tym m.in. mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie jednej z następujących 12 gmin województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza oraz prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie jednej z ww. 12 gmin województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

  • Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków kwalifikowanych.                                                                                                                                                   

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN.
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie przez tego samego wnioskodawcę wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

Ograniczenia:

A.Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie:
1) ochrony zdrowia,
2) wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury z nią związanej,
3) gospodarki odpadami,
4) infrastruktury uzdrowiskowej, turystyczno-rekreacyjnej realizowanej przez przedsiębiorców świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe,
5) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z zakresu pomocy społecznej realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe, domy pomocy społecznej, domy seniora),
6) infrastruktury instytucji opiekuńczo-pobytowych.
7) rozwoju sieci szerokopasmowych

B.Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia zdolności produkcyjnych.

C.Wsparcia nie otrzymają projekty, celem realizacji których jest najem, użyczenie, dzierżawa, oddanie w użytkowanie oraz przekazanie w jakiejkolwiek innej formie infrastruktury nabytej lub wytworzonej w ramach projektu. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu winna być wykorzystywana wyłącznie przez beneficjenta pomocy.

D.Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia 1303/2013.

 

2.Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP - konkurs ogólny

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 85 mln PLN

Termin naboru: od 28.10.2019 do 17.01.2020r.

Więcej informacji --->

 

okok