Dotacje i programy unijne

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 1 kwartale 2020 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

05-12-2019

Działanie 3.3.1

Zakres projektu: Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej , które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego.                                                                                          

Termin składania wniosków o dofinansowanie : od 30 grudnia 2019r. do 06 luty 2020 r.   

Wartość alokacji na konkurs : 12 mln zł     

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu : max. 65% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Typ beneficjenta:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa ciepłownicze),
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera

                                                                                                                                         Więcej informacji --->

 

Działanie 2.1

Termin składania wniosków o dofinansowanie : od 20 stycznia 2020r. do 27 luty 2020 r.   

 Typy projektów:

Typ 6: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna.

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wytworzenie/modernizacja/rozwój następujących e-usług:

 • e-Informacja;
 • e-Rejestracja;
 • ERP – Elektroniczny Rekord Pacjenta;
 • RRDR – Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych;
 • EPW-ZOZ – Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ;
 • EPN – Elektroniczna Platforma Nadzoru;
 • Regionalne repozytorium EDM.

Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM).

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wytworzenie/modernizacja/rozwój następujących e-usług:

 • e-Informacja – obligatoryjnie;
 • e-Rejestracja – obligatoryjnie;
 • Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP);
 • telekonsultacje medyczne (niżej wymienione) z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ):
 • kardiologiczna,
 • geriatryczna;
 • Elektroniczna Platforma Nadzoru (wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie) – obligatoryjnie.

 

Typ beneficjenta:

dla  Projektów z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna

Województwo Podkarpackie.

 

dla Projektów z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące działalność leczniczą w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w rodzaju:

 1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
  • szpitalne,
  • inne niż szpitalne;
 2. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31 grudnia 2018 roku (i jest nadal wpisany) i posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.

 

Dofinansowanie 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 PLN, w tym:

 • Typ 6 – 10 000 000 PLN;
 • Typ 7 – 30 000 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – 500 000 PLN.

 

okok