Dotacje z funduszy EOG - Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"

22-03-2020

DZIAŁANIE :Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków – 03.04.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania– 15.07.2020 r. godz. 15:00.

Nabór dotyczy wsparcia kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji w budynkach szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w celu doprowadzenia obiektów szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego".

BENEFICJENCI: publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz ich filie, których obiekty wykorzystywane są na cele działalności oświatowo-wychowawczej tj. prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnych z programem nauczania z zakresu kształcenia ogólnego należy przez to rozumieć program z zakresu kształcenia ogólnego, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty.

Całkowita kwota dostępnaw ramach naboru wniosków  wynosi

   Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

   20 000 000 euro [ 86 318 000 PLN]

Finansowanie

projektów

  Do 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, z uwzględnieniem zasad

  pomocy publicznej

 

Limity

 

  • minimalna wartość dofinansowania wynosi 0,5 mln euro [2 157 950 PLN]

 

  • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 5 mln euro [21 579 500 PLN]

 

  • Data wydania decyzji przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu) po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Wyboru Projektów stanowi początkową datę kwalifikowania kosztów w projekcie

 

  • Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2024 r.

 

 

                                                                       więcej informacji --->

Co nas wyróżnia?

Nasz zespół  ma na swoim koncie szereg pomyślnie zrealizowanych projektów, dla których nasi klienci otrzymali dotacje z Unii Europejskiej. Łącznie w okresie 2007-2013 dla naszych klientów pozyskaliśmy dofinansowanie o wartości ponad 120 mln zł.

Dodatkowo w tym okresie byliśmy zaangażowani przy wdrażaniu szeregu projektów infrastrukturalnych o znaczących budżetach inwestycyjnych pełniąc funkcje Inżyniera projektu , Koordynatora , przejmując na siebie dużą odpowiedzialność za końcowy sukces projektu.

Oprócz bogatego doświadczenia cechuje nas wysoka skuteczność działania, odpowiedzialność , terminowość wykonywania usług oraz indywidualne podejście do klienta.

Co nas wyróżnia?

Nasze specjalizacje

DOTACJE

DOTACJE

energia odnawialna,transport niskoemisyjny,termomodernizacja,rewitalizacja, drogi,gospodarka odpadami,sieci kanalizacyjne,oczyszczalnie,infrastruktura kultury, infrastruktura oświatowa i sportowa,e-usługi,wsparcie dla MSP, projekty B+R, innowacje itp.

czytaj więcej ...

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

usługi Inżyniera projektu, zarządzanie finansowe, nadzór i koordynacja w okresie realizacji, ,nadzór inwestorski,monitoring i audyt projektu,wsparcie w okresie trwałości projektu

czytaj więcej ...

DOKUMENTY STRATEGICZNE

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategie Rozwoju Gmin/Miast /Powiatów, Lokalne Programy Rewitalizacji, Programy Rozwoju Lokalnego, Biznes Plany

czytaj więcej ...

USŁUGI INNE

USŁUGI INNE

przygotowanie postępowań zgodnych z ustawą Pzp oraz zasadą konkurencyjności , opracowania OPZ oraz PFU, audyty energetyczne, koncepcje oraz projekty sieci teleinformatycznych ,koncepcje wdrożeń e-usług, projekty instalacji fotowoltaicznych

czytaj więcej ...

Aktualności

Premia technologiczna dla firm - PO IR 2014-2020

05-08-2020

Poddziałanie 3.2.3  PO IR 2014-2020 Dofinansowanie w formie premii technologicznej

czytaj więcej ...

Dotacje z funduszy EOG - Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"

22-03-2020

DZIAŁANIE :Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

DZIAŁANIE : Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej

DZIAŁANIE : Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła

czytaj więcej ...

Dotacje z funduszy EOG - Program Kultura

19-01-2020

Program Kultura - III edycja funduszy EOG

DZIAŁANIE 1  „POPRAWA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”

czytaj więcej ...

Dotacje dla MSP z Funduszy norweskich 2014-2021

02-01-2020

Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”  z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
Schemat TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

czytaj więcej ...