Dotacje i programy unijne

Dotacje z funduszy EOG - Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"

22-03-2020

DZIAŁANIE :Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków – 03.04.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania– 15.07.2020 r. godz. 15:00.

Nabór dotyczy wsparcia kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji w budynkach szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w celu doprowadzenia obiektów szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego".

BENEFICJENCI: publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz ich filie, których obiekty wykorzystywane są na cele działalności oświatowo-wychowawczej tj. prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnych z programem nauczania z zakresu kształcenia ogólnego należy przez to rozumieć program z zakresu kształcenia ogólnego, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty.

Całkowita kwota dostępnaw ramach naboru wniosków  wynosi

   Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

   20 000 000 euro [ 86 318 000 PLN]

Finansowanie

projektów

  Do 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, z uwzględnieniem zasad

  pomocy publicznej

 

Limity

 

  • minimalna wartość dofinansowania wynosi 0,5 mln euro [2 157 950 PLN]

 

  • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 5 mln euro [21 579 500 PLN]

 

  • Data wydania decyzji przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu) po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Wyboru Projektów stanowi początkową datę kwalifikowania kosztów w projekcie

 

  • Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2024 r.

 

 

                                                                       więcej informacji --->

okok