Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w ramach POIiŚ 2014-2020

09-03-2021

Rodzaje projektów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem:

wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe).

Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Budżet na realizację Poddziałania 1.1.1 w ramach konkursu POIS.01.01.01-IW.03-00-007/21 wynosi 80 mln PLN ze środków Funduszu Spójności, w tym:

a) dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego 30 mln PLN;

b) dla projektów realizowanych na terenie pozostałych województw 50 mln PLN;

c) W przypadku gdy alokacja, o której mowa a) lub b) nie zostanie wykorzystana w całości, po pozytywnej ocenie wszystkich złożonych wniosków, możliwe jest przeniesienie niewykorzystanej nadwyżki środków odpowiednio na działanie a) lub b)

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie : 28.05.2021

 

więcej informacji --->

Aktualności

,,Ścieżka SMART ” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

16-02-2023

Działanie 1.1  " Ścieżka SMART " Priorytet I. Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

czytaj więcej ...

Pożyczki NFOŚiGW - program wsparcia dla przemysłu energochłonnego

01-02-2023

W ramach programu prowadzonego przez NFOSiGW możliwe są pożyczki z umorzeniem ( max. 40 % )  na następujące zadania :

zadanie 1  Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

zadanie 2  Wsparcie dla przemysłu energochłonnego - OZE

 

czytaj więcej ...

Program "Energia dla wsi"

27-01-2023

Celem programu "Energia dla wsi " jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

czytaj więcej ...

,,Zielona Energia" - wsparcie dla rolników na instalacje PV oraz pompy ciepła

24-01-2023

Wsparcie jest udzielane w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

czytaj więcej ...

Zaproszenie na Targi Solar Energy Expo 2023

14-12-2022

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na Solar Energy Expo 2023 

 

czytaj więcej ...

Granty na Eurogranty 2022

09-03-2022

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I , działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw , poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty
 

czytaj więcej ...

Co nas wyróżnia?

Nasz zespół  ma na swoim koncie szereg pomyślnie zrealizowanych projektów, dla których nasi klienci otrzymali dotacje z Unii Europejskiej. Łącznie w okresie 2007-2013 dla naszych klientów pozyskaliśmy dofinansowanie o wartości ponad 120 mln zł.

Dodatkowo w tym okresie byliśmy zaangażowani przy wdrażaniu szeregu projektów infrastrukturalnych o znaczących budżetach inwestycyjnych pełniąc funkcje Inżyniera projektu , Koordynatora , przejmując na siebie dużą odpowiedzialność za końcowy sukces projektu.

Oprócz bogatego doświadczenia cechuje nas wysoka skuteczność działania, odpowiedzialność , terminowość wykonywania usług oraz indywidualne podejście do klienta.

Co nas wyróżnia?

Nasze specjalizacje

DOTACJE

DOTACJE

energia odnawialna,transport niskoemisyjny,termomodernizacja,rewitalizacja, drogi,gospodarka odpadami,sieci kanalizacyjne,oczyszczalnie,infrastruktura kultury, infrastruktura oświatowa i sportowa,e-usługi,wsparcie dla MSP, projekty B+R, innowacje itp.

czytaj więcej ...

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

usługi Inżyniera projektu, zarządzanie finansowe, nadzór i koordynacja w okresie realizacji, ,nadzór inwestorski,monitoring i audyt projektu,wsparcie w okresie trwałości projektu

czytaj więcej ...

DOKUMENTY STRATEGICZNE

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategie Rozwoju Gmin/Miast /Powiatów, Lokalne Programy Rewitalizacji, Programy Rozwoju Lokalnego, Biznes Plany

czytaj więcej ...

USŁUGI INNE

USŁUGI INNE

przygotowanie postępowań zgodnych z ustawą Pzp oraz zasadą konkurencyjności , opracowania OPZ oraz PFU, audyty energetyczne, koncepcje oraz projekty sieci teleinformatycznych ,koncepcje wdrożeń e-usług, projekty instalacji fotowoltaicznych

czytaj więcej ...

okok