Dotacje i programy unijne

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w ramach POIiŚ 2014-2020

09-03-2021

Rodzaje projektów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem:

wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe).

Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Budżet na realizację Poddziałania 1.1.1 w ramach konkursu POIS.01.01.01-IW.03-00-007/21 wynosi 80 mln PLN ze środków Funduszu Spójności, w tym:

a) dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego 30 mln PLN;

b) dla projektów realizowanych na terenie pozostałych województw 50 mln PLN;

c) W przypadku gdy alokacja, o której mowa a) lub b) nie zostanie wykorzystana w całości, po pozytywnej ocenie wszystkich złożonych wniosków, możliwe jest przeniesienie niewykorzystanej nadwyżki środków odpowiednio na działanie a) lub b)

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie : 28.05.2021

 

więcej informacji --->

okok