Archiwum aktualności

Nabory w 4 kwartale 2015 RPO Małopolska 2014-2020

14-10-2015

OŚ 1.GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Podziałanie

1.2.3 Bony na innowacje

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące wzmacnianiu współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu……

 Czytaj więcej

OŚ 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby

2.1.1 Elektroniczna administracja.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów.

Czytaj więcej

OŚ 5.OCHRONA ŚRODOWISKA Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

W celu uzupełnienia zadań z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa ludności województwa w kontekście możliwych do wystąpienia klęsk żywiołowych, ze szczególnym uwzględnieniem powodzi, interwencja skierowana będzie na rozwój systemów wczesnego reagowania i ratownictwa. W kontekście zarządzania ryzykiem i zagrożeniami istotną kwestią będzie wzmacnianie potencjału służb pełniących kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie w zakresie m.in. doposażenia w sprzęt oraz nabywania dodatkowych kompetencji związanych z obsługą systemów i urządzeń.

Czytaj więcej

 

okok