Archiwum aktualności

Nabory w 2 kwartale 2016 POIiŚ 2014-2020

30-05-2016

 Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach alokacji na konkurs dla działania 2.2  całość środków zostanie przeznaczona na projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  vW ramach projektu finansowane mogą być również inne działania

(inwestycyjne , informacyjne i edukacyjne) związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów                                     czytaj więcej....

 

Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

W ramach bieżącego konkursu wsparcie uzyskają :

-Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM

-Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM     czytaj więcej....

 

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

W ramach bieżącego konkursu  realizowane będą inwestycje dotyczące zarówno ochrony zabytków, jak też rozwoju zasobów kultury.                                     czytaj więcej ....

okok