Dokumenty strategiczne

Eurogrant skutecznie współpracuje z samorządami oferując profesjonalne wsparcie oraz pomoc zarówno w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej dla zarządzania i planowania rozwoju gminy czyli Strategii Rozwoju, Programu rewitalizacji czy Programu rozwiązywania problemów społecznych ale także w pozyskaniu niezbędnych funduszy ze środków krajowych lub unijnych.

Strategia rozwoju gminy

Strategia jest dokumentem planistycznym, ujmującym wieloletnie cele i uwarunkowania rozwoju jednostki terytorialnej wraz z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych czynników o charakterze gospodarczym, społecznym i terytorialnym w ujęciu długoterminowym.

Strategia rozwoju lokalnego jest narzędziem niezbędnym do profesjonalnego zarządzania jednostką samorządową oraz warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o środki unijne w nowym okresie programowania na lata 2021-2027.

Strategia Rozwoju Lokalnego jest dokumentem opracowywanym na potrzeby gminy/powiatu/miasta w celu wyznaczenia kierunków rozwoju poprzez sformułowanie wizji, misji, celów strategicznych i taktycznych oraz sposobów ich realizacji z wykorzystaniem określonych środków i narzędzi. Strategia rozwoju winna być wdrożona i następnie monitorowana, a w razie zaistnienia ważnych i uzasadnionych przesłanek dostosowana do zmienionych warunków i otoczenia.

Profesjonalnie opracowana strategia jest kluczem do rozwoju samorządu terytorialnego.

Lokalny program rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji jest ważnym dokumentem o charakterze społecznym. Jest to opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej, oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju , ponieważ rewitalizacja obejmuje nie tylko ochronę zabytków, remonty zniszczonych domów i kamienic ale także złożone problemy środowiskowe, społeczne i rozwojowe gmin i miast.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych, zarówno dla Gminy, jak i przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a także innych interesariuszy, którzy będą mogli bezpośrednio aplikować o środki finansowe, zarówno do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jak też do innych funduszy finansujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

LPR jest opracowywany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Ustawy z dnia  9 października 2015r. o rewitalizacji, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2021-2027, wymaganiami wynikającymi oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.

Firma EUROGRANT Sp. z o.o dysponując dużym potencjałem merytorycznym i doświadczeniem zaprasza do współpracy w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym opracowaniem umożliwiającym stworzenie warunków dla rozwoju społeczności lokalnej. Rozwój ten winien być powiązany ze wzmocnieniem kapitału społecznego oraz respektowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Strategia jest dokumentem programowym i służy ukierunkowaniu działań Samorządu w dłuższej perspektywie czasowej na zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Obecnie stale wzrasta zakres zadań stawianych przed instytucjami pomocy społecznej, co spowodowane jest zwiększającym się ich ciężarem gatunkowym i stopniem trudności generowanym takimi czynnikami, jak redukcja zatrudnienia, deficyt nowych miejsc pracy, wzrost kosztów związanych z ochroną zdrowia i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. W celu ich realizacji powstały, bądź zostały znowelizowane akty prawne, a wśród nich art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zobowiązujący samorząd gminy do opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W myśl nowej strategii zinstytucjonalizowana pomoc społeczna oferuje pomoc finansową i materialną jako instrument początkujący proces, umożliwiający osobom i rodzinom przezwyciężanie ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać we własnym zakresie.

Firma EUROGRANT Sp. z o.o dysponując dużym potencjałem merytorycznym i doświadczeniem zaprasza do współpracy w zakresie przygotowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych .

Biznessplan

Zespół specjalistów z firmy EUROGRANT Sp. z o.o oferuje profesjonalne usługi z zakresu przygotowania biznesplanów. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie tworzenia dokumentów potrzebnych przedsiębiorcom ubiegającym się o dotacje, kredyty, poszukującym inwestora czy też pragnącym przeprowadzić analizę opłacalności planowanych projektów inwestycyjnych.

W trakcie tworzenia biznesplanu przywiązujemy dużą wagę do kontaktu z Klientem, co gwarantuje pełną satysfakcję z efektów naszej pracy. Na bieżąco wyjaśniamy wątpliwości oraz służymy radą, aby ostatecznie dostarczyć Klientowi rzetelny biznesplan.

Ofertę przygotowania biznesplanu kierujemy do przedsiębiorców z całego kraju zarówno na potrzeby wewnętrzne jak zewnętrzne , dla nowo powstających podmiotów np. spółek celowych jak i dla już istniejących firm. Każdy nasz biznesplan to owoc współpracy z Klientem, zaś największym sukcesem jest uzyskanie dotacji unijnej czy też kredytu oraz powodzenie przedsiębiorstwa po wdrożeniu projektu inwestycyjnego.

Dokumenty strategiczne Tarnów