Usługi powiązane

Usługi w zakresie udzielania zamówień przez Beneficjentów środków pomocowych obejmuje następujące czynności:

 • Opracowanie procedury oraz dokumentacji dla przeprowadzenia postępowań w celu udzielenia zamówień zgodnie z umową o dofinansowanie w szczególności z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub zgodnie z ustawą z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych ,w tym przygotowanie SWZ , opisu przedmiotu zamówienia,warunków udziału,kryteriów oceny ofert oraz projektów stosownych umów
 • Czynny udział w procedurze przetargowej w szczególności pisemne wyjaśnianie treści ogłoszeń zamówienia poprzez odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów, wprowadzanie zmian w treści ogłoszenia i inne niezbędne czynności w tym zakresie
 • Udział w ocenie i badaniu złożonych ofert
 • Udział w pracach zespołu wyłaniającego najkorzystniejszą ofertę
 • Udział w kontrolach merytorycznych projektu związanych z postępowaniami w siedzibie Zamawiającego
 • Udział w kontroli końcowej prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą
 • Udział w kontrolach doraźnych w okresie trwałości projektu w przypadku ponownej kontroli postępowań
 • Pomoc merytoryczna w przypadku złożonych odwołań przez Wykonawców

Usługi prawne świadczone Beneficjentom środków pomocowych podczas realizacji projektu:

 • Audyt prawny umowy o dofinansowanie projektu z punktu widzenia zakresu obowiązków Beneficjenta oraz doradztwo w zakresie stworzenia wewnętrznych procedur koniecznych do prawidłowej merytorycznej realizacji projektu, w tym opiniowanie ich zgodności obowiązującymi przepisami prawa,
 • Przygotowanie wzorów umów na roboty budowlane, które właściwie zabezpieczą Beneficjenta od strony prawnej,
 • Udzielenie Zamawiającemu pomocy prawnej w przypadku zgłoszonych roszczeń przez wykonawców robót, nałożonych kar umownych, złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i we wszystkich innych obszarach gdzie interes Beneficjenta może być zagrożony lub wystąpi spór o charakterze prawnym,
 • Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym Beneficjenta,
 • Reprezentacja przed KIO, sądami wszystkich instancji oraz urzędów, związanych ze składaniem odwołań podczas prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień oraz w przypadku wystąpienia z roszczeniami przeciw Beneficjentowi lub przez Beneficjenta przeciw Wykonawcom w zakresie związanym z realizacją projektu jako profesjonalny pełnomocnik w sądzie,
 • Udział w kontrolach merytorycznych projektu związanych z postępowaniami w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości,
 • Udzielenie Beneficjentowi pomocy prawnej w trakcie kontroli, dotyczących projektu przeprowadzanych przez uprawnione jednostki, w tym: przeprowadzanie analizy prawnej protokołów z kontroli i wystąpień pokontrolnych, przygotowywanie lub konsultacja prawna uwag i zarzutów do protokołów kontroli oraz weryfikacja przygotowanych przez Beneficjenta wyjaśnień oraz stanowisk,
 • Udział w naradach roboczych w miejscu i czasie wyznaczonym przez Beneficjenta z częstotliwością zależną od bieżącej sytuacji,
Usługi powiązane