Zarządzanie projektem

Eurogrant świadczy różnorodne usługi doradcze w celu prawidłowej realizacji projektu przez Beneficjenta zgodnie z wymogami wynikającymi m.in. z umowy o dofinansowanie, procedur finansowo-księgowych , zasad kwalifikowalności wydatków czy też innych aspektów formalno-prawnych. Zakres naszych usług obejmuje:

Zarządzanie finansowe projektem

 • Sporządzanie wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią, końcową,
 • Monitorowanie kwalifikalności wydatków ponoszonych w ramach projektu,
 • Sporządzanie dokumentów w zakresie sprawozdawczości finansowej i merytorycznej,
 • Udział w kontrolach merytorycznych i finansowych projektu.

Zarządzanie rzeczowe projektem / nadzór

 • Monitoring realizacji projektu w zakresie wskaźników, terminów, postępu, przeprowadzanie niezbędnych zmian,
 • Reprezentacja Beneficjenta, prowadzenie korespondencji z IZ/IW,
 • Pełnie funkcji Inżyniera projektu, kontraktu, inwestora zastępczego,
 • Udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów prac oraz odbioru końcowego projektu.

Zamówienia publiczne

 • Opracowanie pełnej dokumentacji postępowania w tym SWZ, OPZ i PPU,
 • Czynny udział w procedurach przetargowych,
 • Reprezentacja Beneficjenta przed KIO, sądami związana z odwołaniami wniesionymi podczas prowadzonych postępowań,
 • Udział w kontrolach merytorycznych projektu związanych z postępowaniami.

Prawidłowa i zgodna z wytycznymi realizacja projektu to gwarancja najefektywniejszego wykorzystania przyznanych środków. Skorzystanie z naszych usług pomoże Państwu zaoszczędzić czas oraz uniknąć strat finansowych np. pomniejszenia przyznanej dotacji.

Inne usługi

Zakres naszych usług w tym obszarze aktywności obejmuje:

Opracowanie dokumentów strategicznych:

 • Strategie Rozwoju Gminy,
 • Gminne Programy Rewitalizacji,
 • Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Opracowanie dokumentów technicznych

 • Audyty energetyczne,
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy,
 • Projekty techniczne dla instalacji OZE,
 • Koncepcje wdrożeń e-usług.
Zarządzanie projektem Tarnów