Wybrane przykłady naszych realizacji w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych oraz zarządzania projektami

01.08.2019

Z satysfakcją informujemy, że przygotowany przez nas wniosek o dofinansowanie dla firmy STIMO Sp. z o.o.  w ramach działania 1.4.1  "Wsparcie MŚP"  w ramach RPO Województwa Podkarpackiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,91mln zł. Projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnych technologii i usług wspierających procesy zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną, poprzez budowę DATA CENTER wraz z zapleczem serwisowym oraz administracyjno-biurowym. Całkowita wartość projektu wynosi 5,72mln zł.

23.05.2019

Kolejny sukces Eurogrant w pozyskaniu dotacji dla sektora MSP . Przygotowany wniosek o dofinansowania w ramach działanie 4.2 Eko Przedsiębiorstwa RPO Województwa Małopolskiego dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu Auto-Ruch sp. j. w Tarnowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" uzyskał dofinansowanie w wysokości  491 tyś zł .Wartość całkowita projektu wynosi 792 tys zł.

12.02.2019

Eurogrant podpisał następny kontrakt na zarządzanie projektem w sektorze OZE. Umowa dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu pn.„Wykorzystanie technologii OZE  w działalności PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.”. Przedmiotem projektu jest budowa czterech elektrowni fotowoltaicznych o mocy 39,9 kWp każda, oraz jednej elektrowni o mocy 19,38 kWp, zlokalizowanych na terenach należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. Zakres usług Eurogrant obejmuje:  1.Zarządzanie rzeczowe  projektem  2. Zarządzanie finansowe  projektem  3. Przygotowanie postępowań na wyłonienie wykonawców projektu. Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, w ramach Osi Priorytetowej III, Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE .Wartość zarządzanego projektu wynosi ok 0,84 mln zł , termin zakończenia usług: 31.12.2019  

08.02.2019

Eurogrant podpisał kolejny kontrakt na zarządzanie projektem, tym razem w sektorze ICT. Umowa dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu pn. „ e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” która obejmuje następujacy zakres usług:  1.Zarządzanie rzeczowe  projektem  2. Zarządzanie finansowe  projektem  3. Przygotowanie postępowań na wyłonienie wykonawców projektu  4. Nadzór i kontrola wykonawców projektu  z wyłączeniem  usług nadzoru geodezyjnego  5. Pomoc formalno-prawną . Wartość zarządzanego projektu wynosi ok 8,64 mln zł , termin zakończenia usług: 31.12.2021

17.12.2018 

Kolejny kontrakt Eurogrant na zarządzanie projektem wraz z nadzorem inwestorskim. Umowa została zawarta z Gminnym Zakładem  Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o na świadczenie usług w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w miejscowości Stanisławice w gminie Bochnia oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej” . Wartość obsługiwanego projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –SPR  wynosi  8,67 mln zł. Termin zakończenia usług: 30.06.2020

17.09.2018

Eurogrant jako lider konsorcjum podpisał z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Kłaju umowę na świadczenie usług pn. „Kompleksowe zarządzanie projektem wraz z nadzorem inwestorskim” w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj”; Wartość obsługiwanego projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –SPR  wynosi  ponad 13 mln zł. Termin zakończenia usług: 30.06.2021 

27.06.2018

Kolejny opracowany przez nas wniosek o dofinansowanie dla projektu transgranicznego w ramach Interreg PL-SK uzyskał wsparcie o wartości 2,09 mln euro. Projekt o nazwie ,,Otwieramy wrota Karpat.Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie" będzie realizowany przez 4 partnerów : Powiat Bieszczadzki , Miasto Zagórz , Miasto Giraltovce oraz Miasto Medzilaborce

14.05.2018

Z satysfakcją informujemy, że przygotowane przez nas wnioski o dofinansowanie dla 3 projektów w ramach poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskały dofinansowanie. Łączna wartość opracowanych projektów wynosi 46,62 mln zł  , otrzymana przez Beneficjentów kwota dofinansowania to 31,32 mln , w tym jeden z projektów uzyskał maksymalną liczbę punktów w tym konkursie .

26.03.2018

Kolejny duży sukces Eurogrant , tym razem dla projektu transgranicznego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020. Cel tematyczny : bezpieczeństwo. Opracowany wniosek o dofinasowanie  dla projektu pn. "Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza" dla Powiatu Bieszczadzkiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,95 mln euro (największa dotacja w konkursie) znajdując się na krótkiej liście 17 projektów ,które uzyskały dofinansowanie spośród 143 które brały udział w tym konkursie. 

21.03.2018

Informujemy,że przygotowany przez nas wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku synagogi wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury z niezbędną infrastrukturą techniczną" dla Gminy Radłów uzyskał dotację .Projekt został złożony w ramach konkursu RPO woj. małopolskiego 2014-2020 działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich ,wartość całkowita 5,42 mln , kwota uzyskanej dotacji 2,86 mln

22.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                          Eurogrant przygotował 8 kompletnych wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla działania 4.1.2 Odnawialne źródła energii .Łączna wartość wniskowanych projektów wynosi ok. 10,96 mln zł brutto a kwota  wniskowanej dotacji unijnej to ok. 6,53 mln zł netto. 

15.01.2018

Eurogrant podpisał z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  w Zembrzycach  umowę na świadczenie usług Inżyniera Projektu  przy realizacji projektu:  pn.  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna’’  Wartość realizowanego projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –SPR  wynosi  4 ,77 mln zł. Realizowane przez Eurogrant usługi objemują zarządzanie rzeczowe i finansowe projektem oraz nadzorowanie wykonawców projektu. Termin zakończenia usług: 30.06.2019 

10.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                            Następny sukces w zakresie pozyskania dotacji dla dużego projektu infrastrukturalnego.  Nasz klient PGK Sp. z o.o. w Połańcu  uzyskał wsparcie w ramach konkursu POIiŚ 2014–2020 ,Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dla projektu pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec” . Wartość całkowita projektu  23,98 mln zł ,kwota dofinansowania  13,35 mln zł

03.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                          Kolejne sukcesy naszego zespołu  w pozyskiwaniu funduszy unijnych - dofinansowanie otrzymały dwa projekty w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Wsparcie otrzymają projekty pn. Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MOF Krosno”  o wartości  3,19 mln zł - pierwsze miejsce na liście rankingowej -77 pkt (konkurs dla MOF ) oraz projekt pn ,,Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na działce ewidencyjnej 18/5 w Szczawnem, gmina Komańcza " o wartości 0,730mln zł - pierwsze miejsce na liście rankingowej 90 pkt (konkurs ogólny) 

15.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                        Informujemy,że przygotowany przez nas wniosek o dofinansowanie projektu pn. Zagospodarowanie terenu "Stok pod Baranem" na cele rekreacyjne dla Gminy Wieliczka uzyskał dotację. Projekt został złożony w ramach konkursu POIiŚ 2014–2020 , działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, wartość projektu 4,95 mln zł , kwota dofinansowania 4,20 mln zł

28.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                        Kolejny przygotowany przez nas projekt partnerski uzyskał dofinansowanie , tym razem z RPO Województwa Pomorskiego. Nazwa projektu : ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy"  - wartość projektu 4,00 mln zł / wartość dofinansowania  3,34 mln zł. W projekcie uczestniczy 6 partnerów : Gmina Nowy Dwór Gdański ,Miasto Malbork ,Gmina Stegna ,Gmina Stare Pole,Gmina Nowy Staw oraz Gmina Miłoradz.

24.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                   Z satysfakcją informujemy, że wszystkie przygotowane przez nas wnioski o dofinansowanie dla sektora służby zdrowia uzyskały dofinasnowanie : Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy - wartość projektu 19,032 mln zł /wartość dofinansowania 9,99 mln zł , Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie - wartość projektu 2,500 mln zł /wartość dofinansowania 2,12 mln zł , Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - wartość projektu 6,61 mln zł  / wartość dofinansowania 5,29 mln zł

15.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                        Kolejny sukces w pozyskiwaniu funduszy unijnych - tym razem w zakresie projektów związanych z OZE.  Przygotowane przez nasz zespół  wnioski o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla działania 4.1.2 Odnawialne źródła energii uzyskały dofinansowanie. Wsparcie otrzymały 4 przedsiębiorstwa, łączna wartość projektów wynosi ok. 9,85 mln zł brutto a kwota uzyskanej dotacji unijnej wynosi ok. 4,53 mln zł netto prz czym dwa podmioty uzyskały intensywność wsparcia na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

1.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                          Z satysfakcją informujemy, że przygotowane przez nas wnioski o dofinansowanie dla 5 projektów w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskały dofinansowanie. Łączna wartość opracowanych projektów wynosi 41,6 mln zł w tym największy projekt w konkursie na kwotę 28,1 mln zł  który uzyskał równocześnie maksymalną liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

3.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                         Eurogrant w ramach naboru pełnych wniosków o dofinansowanie dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 przygotował 3 opracowania. Łączna wartość wnioskowanych projektów opiewa na kwotę 4,33 mln EUR

30.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                    Eurogrant w ramach realizacji umowy przygotował wniosek o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności dla projektu partnerskiego pn.Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MOF Krosno”   w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 ,Oś IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO działanie 4.2 Gospodarka odpadami. 

 26.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                     Z satysfakcją informujemy, że wszystkie przygotowane przez nas wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 ,,Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego"w ramach RPO woj. małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskały dofinansowanie.  Dotację unijną otrzymają Gmina Tarnów , Gmina Bobowa oraz Stowarzyszenie Grupa Odrolnika , łączna wartość projektów wynosi 3,49 mln zł

 1.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                      Eurogrant w ramach realizacji umowy dla PGK Sp. z o.o. w Połańcu wykonał wniosek o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności w ramach konkursu POIiŚ 2014–2020 ,Oś 1–Zmniejszenie emisyjności gospodarki,Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dla projektu pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec”  o wartosci całkowitej 24 mln  zł

 14.04.2017                                                                                                                                                                                                                                                                    Potwierdzamy,że opracowany przez nas wniosek o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego" uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 ,Oś V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski. Wartość projektu 12,99 mln zł , kwota pozyskanej dotacji  wynosi 9,19 mln zł

 20.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                     Eurogrant w ramach realizacji umowy dla SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Lubaczowie wykonał wniosek o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 ,Oś VI -Spójność Przestrzenna i Społeczna ,działanie 6.2 Infrastruktura  Ochrony  Zdrowia i Pomocy Społecznej ,poddziałanie - 6.2.1 Infrastruktura  Ochrony Zdrowiadla projektu pn. „Modernizacja wyposażenia medycznego Szpitala Powiatowego w Lubaczowie”  

 

15.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                     Eurogrant w ramach realizacji umowy dla ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Dębicy wykonał wniosek o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 ,Oś VI Spójność Przestrzenna i Społeczna ,działanie 6.2 Infrastruktura  Ochrony  Zdrowia i Pomocy Społecznej ,poddziałanie - 6.2.1 Infrastruktura  Ochrony Zdrowiadla projektu pn„Budowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek i bloku operacyjnego”

 

10.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                     Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przygotował wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu RPO woj. małopolskiego na lata 2014–2020 ,12 Oś Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia dla projektu pn. ,,Poprawa jakości i efektywności leczenia chorób nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez inwestycje w infrastrukturę Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii, Działu Diagnostyki Laboratoryjnej i Działu Diagnostyki Obrazowej oraz zakup mammografu cyfrowego"

 

1.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                       Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Powiatu Niżańskiego wykonał Studium Wykonalności w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 Oś V Infrastruktura Komunikacyjna,działanie 5.1 Infrastruktura drogowa–projekty z zakresu dróg lokalnych.  Wykonana dokumentacja dotyczy  projektu pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem” 

 

27.02.2017                                                                                                                                                                                                                                                                         Kolejny sukces i potwierdzenie wysokiej jakości usług świadczonych przez zespół projektowy Eurogrant Sp. z.o.o. Opracowany przez nas projekt w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków -wielorodzinne   budynki mieszkalne Regionalnego Programu Opera­cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  znajduje się na 1 miejscu listy rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania.Dodatkowo informujemy,że wszystkie przygotowane przez nas projekty otrzymały dofinansowanie w ramach w/w naboru.

 

6.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                       Eurogrant w dniu 04.01.2017 podpisał z Gminą Strzyżów umowę na opracowanie pn. "Kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżów na lata 2017-2023" .

 

3.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                       Eurogrant do 30.12.2016 przygotował dla 12 klientów dokumentację  aplikacyjną dla celów I-go naboru preselekcyjnego w ramach programu  PL-BY-UA na lata 2014-2020  

 

31.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                      Z satysfakcją informujemy, że przygotowany przez nas projekt pn „E-Usługi  Miast i Gmin Podkarpackich –II etap ”w ramach Regionalnego Programu Opera­cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie , Działanie 2.1  Podniesienie efektywności i dostępności  e-usług uzyskał dofinansowanie unijne oraz został wysoko oceniony przez komisję ( 2 miejsce na liście rankingowej). Projekt partnerski będzie realizowany przez Gminę Miasto Krosno , Gminę Rymanów oraz Gminę Frysztak. 

 

5.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                         Eurogrant w dniu 30.11.2016 podpisał umowę na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami na potrzeby realizacji projektu partnerskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Partnerami projektu jest :Gmina Nowy Dwór Gdański,Gmina Stegna ,Miasto Malbork,Gmina Stare Pole,Gmina Miłoradz oraz Gmina Nowy Staw

 

12.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                        Eurogrant podpisał 3 umowy i rozpoczyna realizacje Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut , dla Gminy Bobowa oraz dla Gminy Biały Dunajec .Podpisane umowy ugruntowują wysoką pozycje naszej firmy w zakresie   opracowań GPR oraz LPR w województwie podkarpackim i małopolskim.

 
03.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                         Kolejny sukces naszego zespołu przygotowania projektów . Oba opracowane przez nas projekty tj.  ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4 +300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap" dla Powiatu Leżajskiego   oraz  ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 " dla Powiatu Niżańskiego uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WP,oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna , działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych
 
 
13.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                         Z satysfakcją informujemy, że przygotowany przez nas dla Gminy Wieliczka projekt pn "Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz zintegracją z systemami dziedzinowymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce " uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WM , działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Wartość całkowita projektu 1 004 652,02 zł ,wartość pozyskanych środków unijnych -753 488,96 zł   
 

29.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                          Eurogrant w ramach realizacji podpisanych umów opracował i przekazał  Raporty z diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych dla Gminy Solina ,Gminy Tarnów,Gminy Frysztak , Gminy Tyczyn oraz Gminy Lisia Góra . Raporty są efektem przeprowadoznej diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowenego i obszaru rewitalziacji zgodnie wymogami ustawy o rewitalziacji z dnia 9 października 2015r. i stanowią materiał wyjściowy do opracowania Programów Rewitalizacji.

 
13.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                    
Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Gminy Stanisławów wykonał Audyty Energetyczne , Programy Funkcjonalno-Użytkowe, Studium Wykonalnościoraz dokumentację aplikacyjną w ramach konkursu RPO woj. mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś 4 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.   Zawarta w dniu 4.05.2016 umowa  na wykonanie dokumentacji  dla projektu   pn. „ Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego  oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja  w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie”  została wykonana w terminie pomimo bardzo krótkiego czasu wynoszącego 9 dni.

 

5.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                             Eurogrant rozpoczyna realizacje opracowania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022".

 

29.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                           Eurogrant rozpoczyna realizacje opracowania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tyczyn na lata 2016-2022".

 

25.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                           Eurogrant w ramach realizacji umowy dla ZUS oddział Rzeszów wykonał Audyty Energetyczne oraz kompletną dokumentację aplikacyjną w ramach konkursu POIiŚ Oś 1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki,działanie 1.3.1. "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej " . Zawarta umowa obejmuje  wykonaniedokumentacji dla projektu pn.  „Termomodernizacja budynków administrowanych przez O/ZUS w Rzeszowie:Inspektorat ZUS w Mielcu ul.Sikorskiego 4 ,Inspektorat ZUS wTarnobrzegu ul.Sienkiewicza 145d.” 

 

18.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                             Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Powiatu Leżajskiego wykonał Studium Wykonalności w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś 5 Infrastruktura Komunikacyjna,działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.  Wykonana dokumentacja dotyczy  projektu  pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4 +300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap” o wartości 7,88 mln

 

15.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                              Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy wykonał Studium Wykonalności oraz udzielił pomocy przy opracowaniu aplikacji w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014 – 2020  Oś 3. Czysta Energia działania 3.2  Modernizacja Energetyczna Budynków . Wykonana dokumentacja dotyczy  projektu  pn.: "Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”

 

25.02.2016                                                                                                                                                                                                                                                                               Eurogrant rozpoczyna realizacje umowy na opracowania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022".

 

6.02.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                 Eurogrant rozpoczyna realizacje umowy na opracowania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Solina na lata 2016-2020".

 

8.01.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Powiatu Bieszczadzkiego wykonał Studium Wykonalności oraz udzielił pomocy przy opracowaniu aplikacji w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014 – 2020  Oś 6 , działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne. Wykonana dokumentacja dotyczy  projektu  pn. " Przebudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych"

 

15.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                Eurogrant rozpoczyna realizacje umowy w zakresie  opracowania pn. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2020".