Dotacje
27.02.2020/ Informujemy,że wszystkie opracowane przez Eurogrant wnioski  o dofinansowanie związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków  w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostały pozytywnie ocenione. Wsparcie uzyskała Gmina Tyrawa Wołoska (ponad 1 mln zł dotacji) oraz Gmina Ustrzyki Dolne (ponad 3.3 mln dotacji)
 
25.02.2020/ Eurogrant podpisał kolejną umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej  dla konkursu pn.: „Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, oś II Cyfrowe podkarpacie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zamawiającym usługi jest ZOZ w Dębicy ,wstępnie określona wartość projektu wynosi ok. 3mln zł.
 
13.02.2020/ Eurogrant podpisał umowę z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II  w Krośnie na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej  dla konkursu pn.: „Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, oś II Cyfrowe podkarpacie,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

09.12.2019/ Eurogrant podpisał  dwie umowy na opracowanie dokumnetacji aplikacyjnej w ramach programu AgroEnergia (informacje o programie). Wnioskowane środki mają umożliwić poprawę efektywności energetycznej gospodarstw rolnych przez termomodenizację oraz zastosowanie nowych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznych.                                                                    

02.12.2019/ Eurogrant podpisał umowę na opracowanie dokumnetacji aplikacyjnej w ramach programu Energia Plus (informacje o programie)ze spółką sektora przemysłowego. Celem wspieranej inwestycyji jest zastąpienie nisko-efektywnego energetycznie indywidualnego źródła ciepła opalanego węglem, źródłem wytwarzającym ciepło w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowę indywidualnego źródła ciepła wytwarzającego energię w kogeneracji. Całkowita wartość inwestycji którą obejmuje złożony wniosek o dofinansowanie wynosi ponad 72 mln zł

05.11.2019/ Kolejne opracowane przez nas projekty związane z odnawialnymi źródłami energii uzyskały dofinansowanie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii  dwóch klientów biznesowych pozyskało łącznie ponad 2,2 mln zł . Projekty dotyczą instalacji fotowoltaicznych o mocach 190 kWp oraz 990 kWp

01.09.2019/  Infromujemy, że wszystkie opracowane przez nas wnioski o dofinansowanie związane z zakupem wozów strażackich  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnrgo Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 zostały pozytywnie ocenione.Wsparcie pozyskało 5 podmiotów - OSP Tyczyn,OSP Cisna,OSP Bratkówka ,OSP Odrzykoń oraz Gmina Ulanów , łączna kwota dotacji 1,1 mln zł

01.08.2019/  Z satysfakcją informujemy, że przygotowany przez nas wniosek o dofinansowanie dla firmy STIMO Sp. z o.o.  w ramach działania 1.4.1  "Wsparcie MŚP"  w ramach RPO Województwa Podkarpackiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,91mln zł. Projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnych technologii i usług wspierających procesy zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną, poprzez budowę DATA CENTER wraz z zapleczem serwisowym oraz administracyjno-biurowym. Całkowita wartość projektu wynosi 5,72mln zł.

26.07.2019/   Kolejny sukces Eurogrant - opracowany przez nas wniosek dla projektu pn. "Dzienny Dom Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - budynek pasywny"  dla Gminy Besko  znalazł się wśród 2 projektów które uzyskały dofinansowanie !!!  Wartość inwestcyji 2,1 mln , uzyskana przez Gminę Besko dotacja wynosi 1,04 mln zł 

23.05.2019/  Kolejny sukces Eurogrant w pozyskaniu dotacji dla sektora MSP . Przygotowany wniosek o dofinansowania w ramach działanie 4.2 Eko Przedsiębiorstwa RPO Województwa Małopolskiego dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu Auto-Ruch sp. j. w Tarnowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" uzyskał dofinansowanie w wysokości  491 tyś zł .Wartość całkowita projektu wynosi 792 tys zł.

27.06.2018/    Kolejny opracowany przez nas wniosek o dofinansowanie dla projektu transgranicznego w ramach Interreg PL-SK uzyskał wsparcie o wartości 2,09 mln euro. Projekt o nazwie ,,Otwieramy wrota Karpat.Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie" będzie realizowany przez 4 partnerów : Powiat Bieszczadzki , Miasto Zagórz , Miasto Giraltovce oraz Miasto Medzilaborce

14.05.2018/    Z satysfakcją informujemy, że przygotowane przez nas wnioski o dofinansowanie dla 3 projektów w ramach poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskały dofinansowanie. Łączna wartość opracowanych projektów wynosi 46,62 mln zł  , otrzymana przez Beneficjentów kwota dofinansowania to 31,32 mln , w tym jeden z projektów uzyskał maksymalną liczbę punktów w tym konkursie .

26.03.2018/   Kolejny duży sukces Eurogrant , tym razem dla projektu transgranicznego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020. Cel tematyczny : bezpieczeństwo. Opracowany wniosek o dofinasowanie  dla projektu pn. "Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza" dla Powiatu Bieszczadzkiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,95 mln euro (największa dotacja w konkursie) znajdując się na krótkiej liście 17 projektów ,które uzyskały dofinansowanie spośród 143 które brały udział w tym konkursie. 

21.03.2018/   Informujemy,że przygotowany przez nas wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku synagogi wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury z niezbędną infrastrukturą techniczną" dla Gminy Radłów uzyskał dotację .Projekt został złożony w ramach konkursu RPO woj. małopolskiego 2014-2020 działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich ,wartość całkowita 5,42 mln , kwota uzyskanej dotacji 2,86 mln

22.01.2018/    Eurogrant przygotował 8 kompletnych wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla działania 4.1.2 Odnawialne źródła energii .Łączna wartość wniskowanych projektów wynosi ok. 10,96 mln zł brutto a kwota  wniskowanej dotacji unijnej to ok. 6,53 mln zł netto. 

10.01.2018/     Następny sukces w zakresie pozyskania dotacji dla dużego projektu infrastrukturalnego.  Nasz klient PGK Sp. z o.o. w Połańcu  uzyskał wsparcie w ramach konkursu POIiŚ 2014–2020 ,Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dla projektu pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec” . Wartość całkowita projektu  23,98 mln zł ,kwota dofinansowania  13,35 mln zł

03.01.2018 /    Kolejne sukcesy naszego zespołu  w pozyskiwaniu funduszy unijnych - dofinansowanie otrzymały dwa projekty w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Wsparcie otrzymają projekty pn. Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MOF Krosno”  o wartości  3,19 mln zł - pierwsze miejsce na liście rankingowej -77 pkt (konkurs dla MOF ) oraz projekt pn ,,Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na działce ewidencyjnej 18/5 w Szczawnem, gmina Komańcza " o wartości 0,730mln zł - pierwsze miejsce na liście rankingowej 90 pkt (konkurs ogólny) 

15.11.2017/      Informujemy,że przygotowany przez nas wniosek o dofinansowanie projektu pn. Zagospodarowanie terenu "Stok pod Baranem" na cele rekreacyjne dla Gminy Wieliczka uzyskał dotację. Projekt został złożony w ramach konkursu POIiŚ 2014–2020 , działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, wartość projektu 4,95 mln zł , kwota dofinansowania 4,20 mln zł

28.10.2017/     Kolejny przygotowany przez nas projekt partnerski uzyskał dofinansowanie , tym razem z RPO Województwa Pomorskiego. Nazwa projektu : ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy"  - wartość projektu 4,00 mln zł / wartość dofinansowania  3,34 mln zł. W projekcie uczestniczy 6 partnerów : Gmina Nowy Dwór Gdański ,Miasto Malbork ,Gmina Stegna ,Gmina Stare Pole,Gmina Nowy Staw oraz Gmina Miłoradz.

24.10.2017/     Z satysfakcją informujemy, że wszystkie przygotowane przez nas wnioski o dofinansowanie dla sektora służby zdrowia uzyskały dofinasnowanie : Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy -19,032 mln zł /wartość dofinansowania 9,99 mln zł , Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie - wartość projektu 2,500 mln zł /wartość dofinansowania 2,12 mln zł , Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - wartość projektu 6,61 mln zł  / wartość dofinansowania 5,29 mln zł

15.09.2017/    Kolejny sukces w pozyskiwaniu funduszy unijnych - tym razem w zakresie projektów związanych z OZE.  Przygotowane przez nasz zespół  wnioski o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla działania 4.1.2 Odnawialne źródła energii uzyskały dofinansowanie. Wsparcie otrzymały 4 przedsiębiorstwa, łączna wartość projektów wynosi ok. 9,85 mln zł brutto a kwota uzyskanej dotacji unijnej wynosi ok. 4,53 mln zł netto prz czym dwa podmioty uzyskały intensywność wsparcia na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

1.08.2017/      Z satysfakcją informujemy, że przygotowane przez nas wnioski o dofinansowanie dla 5 projektów w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskały dofinansowanie. Łączna wartość opracowanych projektów wynosi 41,6 mln zł w tym największy projekt w konkursie na kwotę 28,1 mln zł  który uzyskał równocześnie maksymalną liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

3.07.2017/      Eurogrant w ramach naboru pełnych wniosków o dofinansowanie dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 przygotował 3 opracowania. Łączna wartość wnioskowanych projektów opiewa na kwotę 4,33 mln EUR

30.06.2017/   Eurogrant w ramach realizacji umowy przygotował wniosek o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności dla projektu partnerskiego pn.Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MOF Krosno”   w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 ,Oś IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO działanie 4.2 Gospodarka odpadami. 

 26.05.2017/  Z satysfakcją informujemy, że wszystkie przygotowane przez nas wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 ,,Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego"w ramach RPO woj. małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskały dofinansowanie.  Dotację unijną otrzymają Gmina Tarnów , Gmina Bobowa oraz Stowarzyszenie Grupa Odrolnika , łączna wartość projektów wynosi 3,49 mln zł

 1.05.2017/    Eurogrant w ramach realizacji umowy dla PGK Sp. z o.o. w Połańcu wykonał wniosek o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności w ramach konkursu POIiŚ 2014–2020 ,Oś 1–Zmniejszenie emisyjności gospodarki,Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dla projektu pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec”  o wartosci całkowitej 24 mln  zł

 14.04.2017/   Potwierdzamy,że opracowany przez nas wniosek o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego" uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 ,Oś V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski. Wartość projektu 12,99 mln zł , kwota pozyskanej dotacji  wynosi 9,19 mln zł

 20.03.2017/     Eurogrant w ramach realizacji umowy dla SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Lubaczowie wykonał wniosek o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 ,Oś VI -Spójność Przestrzenna i Społeczna ,działanie 6.2 Infrastruktura  Ochrony  Zdrowia i Pomocy Społecznej ,poddziałanie - 6.2.1 Infrastruktura  Ochrony Zdrowiadla projektu pn. „Modernizacja wyposażenia medycznego Szpitala Powiatowego w Lubaczowie”  

15.03.2017/     Eurogrant w ramach realizacji umowy dla ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Dębicy wykonał wniosek o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 ,Oś VI Spójność Przestrzenna i Społeczna ,działanie 6.2 Infrastruktura  Ochrony  Zdrowia i Pomocy Społecznej ,poddziałanie - 6.2.1 Infrastruktura  Ochrony Zdrowiadla projektu pn„Budowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek i bloku operacyjnego”

10.03.2017/     Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przygotował wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu RPO woj. małopolskiego na lata 2014–2020 ,12 Oś Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia dla projektu pn. ,,Poprawa jakości i efektywności leczenia chorób nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez inwestycje w infrastrukturę Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii, Działu Diagnostyki Laboratoryjnej i Działu Diagnostyki Obrazowej oraz zakup mammografu cyfrowego"

1.03.2017/       Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Powiatu Niżańskiego wykonał Studium Wykonalności w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 Oś V Infrastruktura Komunikacyjna,działanie 5.1 Infrastruktura drogowa–projekty z zakresu dróg lokalnych.  Wykonana dokumentacja dotyczy  projektu pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem” 

27.02.2017/     Kolejny sukces i potwierdzenie wysokiej jakości usług świadczonych przez zespół projektowy Eurogrant Sp. z.o.o. Opracowany przez nas projekt w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków -wielorodzinne   budynki mieszkalne Regionalnego Programu Opera­cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  znajduje się na 1 miejscu listy rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania.Dodatkowo informujemy,że wszystkie przygotowane przez nas projekty otrzymały dofinansowanie w ramach w/w naboru.

3.01.2017/      Eurogrant do 30.12.2016 przygotował dla 12 klientów dokumentację  aplikacyjną dla celów I-go naboru preselekcyjnego w ramach programu  PL-BY-UA na lata 2014-2020  

31.12.2016/    Z satysfakcją informujemy, że przygotowany przez nas projekt pn „E-Usługi  Miast i Gmin Podkarpackich –II etap ”w ramach Regionalnego Programu Opera­cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie , Działanie 2.1  Podniesienie efektywności i dostępności  e-usług uzyskał dofinansowanie unijne oraz został wysoko oceniony przez komisję ( 2 miejsce na liście rankingowej). Projekt partnerski będzie realizowany przez Gminę Miasto Krosno , Gminę Rymanów oraz Gminę Frysztak. 

5.12.2016/     Eurogrant w dniu 30.11.2016 podpisał umowę na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami na potrzeby realizacji projektu partnerskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Partnerami projektu jest :Gmina Nowy Dwór Gdański,Gmina Stegna ,Miasto Malbork,Gmina Stare Pole,Gmina Miłoradz oraz Gmina Nowy Staw

03.10.2016/    Kolejny sukces naszego zespołu przygotowania projektów . Oba opracowane przez nas projekty tj.  ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4 +300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap" dla Powiatu Leżajskiego   oraz  ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 " dla Powiatu Niżańskiego uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WP,oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna , działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych

 
13.09.2016/     Z satysfakcją informujemy, że przygotowany przez nas dla Gminy Wieliczka projekt pn "Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz zintegracją z systemami dziedzinowymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce " uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WM , działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Wartość całkowita projektu 1 004 652,02 zł ,wartość pozyskanych środków unijnych -753 488,96 zł   
                                                                                                                                                                                                                                                                       
13.05.2016/    Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Gminy Stanisławów wykonał Audyty Energetyczne , Programy Funkcjonalno-Użytkowe, Studium Wykonalnościoraz dokumentację aplikacyjną w ramach konkursu RPO woj. mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś 4 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.   Zawarta w dniu 4.05.2016 umowa  na wykonanie dokumentacji  dla projektu   pn. „ Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego  oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja  w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie”  została wykonana w terminie pomimo bardzo krótkiego czasu wynoszącego 9 dni.

25.04.2016/                                                                                                                                                                                                                                                                           Eurogrant w ramach realizacji umowy dla ZUS oddział Rzeszów wykonał Audyty Energetyczne oraz kompletną dokumentację aplikacyjną w ramach konkursu POIiŚ Oś 1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki,działanie 1.3.1. "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej " . Zawarta umowa obejmuje  wykonaniedokumentacji dla projektu pn.  „Termomodernizacja budynków administrowanych przez O/ZUS w Rzeszowie:Inspektorat ZUS w Mielcu ul.Sikorskiego 4 ,Inspektorat ZUS wTarnobrzegu ul.Sienkiewicza 145d.” 

18.04.2016/    Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Powiatu Leżajskiego wykonał Studium Wykonalności w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś 5 Infrastruktura Komunikacyjna,działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.  Wykonana dokumentacja dotyczy  projektu  pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4 +300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap” o wartości 7,88 mln

15.03.2016/   Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy wykonał Studium Wykonalności oraz udzielił pomocy przy opracowaniu aplikacji w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014 – 2020  Oś 3. Czysta Energia działania 3.2  Modernizacja Energetyczna Budynków . Wykonana dokumentacja dotyczy  projektu  pn.: "Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”

8.01.2016/   Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Powiatu Bieszczadzkiego wykonał Studium Wykonalności oraz udzielił pomocy przy opracowaniu aplikacji w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014 – 2020  Oś 6 , działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne. Wykonana dokumentacja dotyczy  projektu  pn. " Przebudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych"