Zarządzanie projektem

03.07.2020 Eurogrant podpisał z Zakładami Chemicznymi Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. kontrakt na usługi doradcze związane z realizacją projektu pn.Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego zbiornika retencyjnego wraz z przyłączem do sieci dystrybucji energii elektrycznej”.Zakres usług Eurogrant obejmuje m.in :przygotowanie postępowań przetargowych ,rozliczenie finansowe projektu ,kontrole zgodności wykonanych prac z wnioskiem o dofinansowanie oraz pomoc formalno-prawną.Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014–2020,działanie 3.1 Rozwój OZE.Całkowita wartość projektu wynosi ok.10,2mln zł

02.06.2020. Eurogrant podpisał umowę z fimą RegaYacht na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych w firmie Rega Yacht Babicz&Królikowski Sp. J.” Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,działanie 3.1  Rozwój OZE. Zakres projektu obejmuje opracowanie  projektów budowlanych,dostawę,montaż i uruchomienie dwóch  instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 169,625kWp zlokalizowanych na dachach obiektów należących do Beneficjenta w Ropczycach.Wartość obsługiwanegoo projektu wynosi ok.0,9mln zł.

21.04.2020. Kolejny kontrakt długoterminowy - Eurogrant w dniu 17.04.2020 podpisał z ArmadaFinanse S.A. kontrakt na usługi doradcze związane z realizacją projektu pn.Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych -Topografów" .Zakres usług Eurogrant obejmuje m.in :przygotowanie postępowań przetargowych ,rozliczenie finansowe projektu ,kontrola zgodności wykonanych prac z wnioskiem o dofinansowanie oraz pomoc formalno-prawną .Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie 9.2.2.  Usługi społeczne i zdrowotne , poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT. Wartość obsługiwanegoo projektu wynosi ok. 4,67 mln zł , termin zakończenia usług: 30.06.2023 

20.04.2020. Eurogrant podpisał z ArmadaKlinik S.A. kontrakt na usługi doradcze związane z realizacją projektu pn.„Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie” .Zakres usług Eurogrant obejmuje m.in :przygotowanie postępowań przetargowych ,rozliczenie finansowe projektu ,kontrola zgodności wykonanych prac z wniskiem o dofinansowanie oraz pomoc formalno-prawną .Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne , poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR. Wartość obsługiwanegoo projektu wynosi ok. 1,17 mln zł , termin zakończenia usług: 30.06.2023 

10.04.2020. Eurogrant zawarł w dniu 02.04.2020 umowę z Gminą Rzepiennik Strzyżewski na wykonanie zadań pn. Promocja i zarządzanie projektem pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej .Wartość zarządzanego projektu wynosi ok 3,16 mln zł , termin zakończenia usług: 30.09.2021 

01.09.2019. Eurogrant podpisał umowę na usługi wspierające zarządzanie projektem z firmą Auto Ruch  M.Świerczek  J.Zaworski Spółka Jawna z Tarnowa. Umowa dotyczy świadczenia usług doradczych przy realizacji projektu pn.Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu Auto-Ruch sp. j. w Tarnowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” . Zakres usług Eurogrant obejmuje:  przygotowanie postępowań przetargowych , rozliczenie finansowe projektu , kontrola zgodności wykonanych prac z wniskiem o dofinansowanie . Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie 4.2  Eko-Przedsiębiorstwa .Wartość obsługiwanego projektu wynosi ok 0,79 mln zł , termin zakończenia usług: 31.12.2020 

12.02.2019. Eurogrant podpisał następny kontrakt na zarządzanie projektem w sektorze OZE. Umowa dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu pn.„Wykorzystanie technologii OZE  w działalności PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.”. Przedmiotem projektu jest budowa czterech elektrowni fotowoltaicznych o mocy 39,9 kWp każda, oraz jednej elektrowni o mocy 19,38 kWp, zlokalizowanych na terenach należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. Zakres usług Eurogrant obejmuje:  1.Zarządzanie rzeczowe  projektem  2. Zarządzanie finansowe  projektem  3. Przygotowanie postępowań na wyłonienie wykonawców projektu. Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, w ramach Osi Priorytetowej III, Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE .Wartość zarządzanego projektu wynosi ok 0,84 mln zł , termin zakończenia usług: 31.12.2019  

08.02.2019. Eurogrant podpisał kolejny kontrakt na zarządzanie projektem, tym razem w sektorze ICT. Umowa dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu pn. „ e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” która obejmuje następujacy zakres usług:  1.Zarządzanie rzeczowe  projektem  2. Zarządzanie finansowe  projektem  3. Przygotowanie postępowań na wyłonienie wykonawców projektu  4. Nadzór i kontrola wykonawców projektu  z wyłączeniem  usług nadzoru geodezyjnego  5. Pomoc formalno-prawną . Wartość zarządzanego projektu wynosi ok 8,64 mln zł , termin zakończenia usług: 31.12.2021

17.12.2018. Kolejny kontrakt Eurogrant na zarządzanie projektem wraz z nadzorem inwestorskim. Umowa została zawarta z Gminnym Zakładem  Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o na świadczenie usług w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w miejscowości Stanisławice w gminie Bochnia oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej” . Wartość obsługiwanego projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –SPR  wynosi  8,67 mln zł. Termin zakończenia usług: 30.06.2020

17.09.2018. Eurogrant jako lider konsorcjum podpisał z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Kłaju umowę na świadczenie usług pn. „Kompleksowe zarządzanie projektem wraz z nadzorem inwestorskim” w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj”; Wartość obsługiwanego projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –SPR  wynosi  ponad 13 mln zł. Termin zakończenia usług: 30.06.2021 

15.01.2018. Eurogrant podpisał z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  w Zembrzycach  umowę na świadczenie usług Inżyniera Projektu  przy realizacji projektu:  pn.  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna’’  Wartość realizowanego projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –SPR  wynosi  4 ,77 mln zł. Realizowane przez Eurogrant usługi objemują zarządzanie rzeczowe i finansowe projektem oraz nadzorowanie wykonawców projektu. Termin zakończenia usług: 30.06.2019