Realizacje projektów: Dotacje

20.12.2023

Informujemy , iż przygotowany  przez nas wniosek dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy dla projektu  pn. „Poprawa dostępności do opieki okulistycznej w Polsko - Ukraińskim regionie transgranicznym” w ramach konkursu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 -I nabór otrzymał dofinansowanie w wysokości 10,1 mln PLN.

01.07.2022

Z satysfakcją informujemy, że przygotowany przez nas dla TAURON Dystrybucja S.A. wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej we Wrocławiu na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznychotrzymał dofinansowanie w wysokości 25,79 mln zł. 

25.11.2020

Kolejny duży sukces Eurogrant w pozyskaniu dotacji - tym razem dla sektora służby zdrowia. Wśród 10 projektów które uzyskały dofinansowanie w konkursie w ramach osi II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług znalazły się 3 projekty przez nas przygotowane. Nasz wniosek o dofinansowanie dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  im. Jana Pawła II w Krośnie uzyskał najwyższą ocenę w konkursie - 84,38pkt  a wartość uzyskanego dofinansowania wynosi ok. 4,4 mln . Na uwagę zasługuje również fakt iż dofinansowanie uzyskały także dwa szpitale powiatowe: Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. ( ok. 2,9 mln )  oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy (ok. 4,8 mln) pomimo dużych preferencji punktowych dla szpitali wojewódzkich w tym konkursie.

11.08.2020

Kolejny sukces Eurogrant w pozyskaniu dotacji dla sektora publicznego. Dofinansowanie uzyskała Gmina Besko na projekt pn."Budowa budynku pasywnego z przeznaczeniem na żłobek samorządowy". Wartość całkowita projektu 4,41 mln,dofinansowanie 2,21mln zł.Drugim beneficjentem jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki który uzyskał dotację w wysokości 5,80 mln zł na projekt pn."Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle (wartość całkowita projektu 11,37mln zł ) Oba projekty uzyskały dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne.

18.03.2020

Informujemy,że wszystkie opracowane przez Eurogrant aplikacje do klientów z sektora MSP uzyskały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP”. Wsparcie uzyskały dwa podmioty gospodarcze, łączna wartość dotacji wyniosła ponad 1,4 mln zł przy wartości całkowitej obu projektów ok. 2,53 mln zł. 

27.02.2020

Informujemy,że wszystkie opracowane przez Eurogrant wnioski  o dofinansowanie związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków  w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostały pozytywnie ocenione. Wsparcie uzyskała Gmina Tyrawa Wołoska (ponad 1 mln zł dotacji) oraz Gmina Ustrzyki Dolne (ponad 3.3 mln dotacji).

25.02.2020

Eurogrant podpisał kolejną umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej  dla konkursu pn.: „Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, oś II Cyfrowe podkarpacie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zamawiającym usługi jest ZOZ w Dębicy ,wstępnie określona wartość projektu wynosi ok. 3mln zł.

13.02.2020

Eurogrant podpisał umowę z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II  w Krośnie na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej  dla konkursu pn.: „Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, oś II Cyfrowe podkarpacie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

13.02.2020

Eurogrant podpisał umowę z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II  w Krośnie na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej  dla konkursu pn.: „Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, oś II Cyfrowe podkarpacie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

09.12.2019

Eurogrant podpisał  dwie umowy na opracowanie dokumnetacji aplikacyjnej w ramach programu AgroEnergia. Wnioskowane środki mają umożliwić poprawę efektywności energetycznej gospodarstw rolnych przez termomodenizację oraz zastosowanie nowych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznych. 

02.12.2019

Eurogrant podpisał umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu Energia Plus ze spółką sektora przemysłowego. Celem wspieranej inwestycji jest zastąpienie nisko-efektywnego energetycznie indywidualnego źródła ciepła opalanego węglem, źródłem wytwarzającym ciepło w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowę indywidualnego źródła ciepła wytwarzającego energię w kogeneracji. Całkowita wartość inwestycji którą obejmuje złożony wniosek o dofinansowanie wynosi ponad 72 mln zł

05.11.2019

Kolejne opracowane przez nas projekty związane z odnawialnymi źródłami energii uzyskały dofinansowanie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii  dwóch klientów biznesowych pozyskało łącznie ponad 2,2 mln zł dotacji . Projekty dotyczą instalacji fotowoltaicznych o mocach 190 kWp oraz 990 kWp.

01.09.2019

Informujemy, że wszystkie opracowane przez nas wnioski o dofinansowanie związane z zakupem wozów strażackich  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 zostały pozytywnie ocenione.Wsparcie pozyskało 5 podmiotów - OSP Tyczyn,OSP Cisna,OSP Bratkówka ,OSP Odrzykoń oraz Gmina Ulanów , łączna kwota dotacji 1,1 mln zł

01.08.2019

Z satysfakcją informujemy, że przygotowany przez nas wniosek o dofinansowanie dla firmy STIMO Sp. z o.o.  w ramach działania 1.4.1  "Wsparcie MŚP"  w ramach RPO Województwa Podkarpackiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,91mln zł. Projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnych technologii i usług wspierających procesy zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną, poprzez budowę DATA CENTER wraz z zapleczem serwisowym oraz administracyjno-biurowym. Całkowita wartość projektu wynosi 5,72mln zł.

26.07.2019

Kolejny sukces Eurogrant - opracowany przez nas wniosek dla projektu pn. "Dzienny Dom Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - budynek pasywny"  dla Gminy Besko  znalazł się wśród 2 projektów które uzyskały dofinansowanie !!!  Wartość inwestycji 2,1 mln , uzyskana przez Gminę Besko dotacja wynosi 1,04 mln zł 

23.05.2019

Kolejny sukces Eurogrant w pozyskaniu dotacji dla sektora MSP . Przygotowany wniosek o dofinansowania w ramach działanie 4.2 Eko Przedsiębiorstwa RPO Województwa Małopolskiego dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu Auto-Ruch sp. j. w Tarnowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" uzyskał dofinansowanie w wysokości  491 tyś zł .Wartość całkowita projektu wynosi 792 tys zł.

27.06.2018

Kolejny opracowany przez nas wniosek o dofinansowanie dla projektu transgranicznego w ramach Interreg PL-SK uzyskał wsparcie o wartości 2,09 mln euro. Projekt o nazwie ,,Otwieramy wrota Karpat.Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie" będzie realizowany przez 4 partnerów: Powiat Bieszczadzki , Miasto Zagórz , Miasto Giraltovce oraz Miasto Medzilaborce

14.05.2018

Z satysfakcją informujemy, że przygotowane przez nas wnioski o dofinansowanie dla 3 projektów w ramach poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskały dofinansowanie. Łączna wartość opracowanych projektów wynosi 46,62 mln zł  , otrzymana przez Beneficjentów kwota dofinansowania to 31,32 mln , w tym jeden z projektów uzyskał maksymalną liczbę punktów w tym konkursie.

26.03.2018

Kolejny duży sukces Eurogrant , tym razem dla projektu transgranicznego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020. Cel tematyczny : bezpieczeństwo. Opracowany wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. "Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza" dla Powiatu Bieszczadzkiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,95 mln euro (największa dotacja w konkursie) znajdując się na krótkiej liście 17 projektów ,które uzyskały dofinansowanie spośród 143 które brały udział w tym konkursie. 

21.03.2018

Informujemy,że przygotowany przez nas wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku synagogi wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury z niezbędną infrastrukturą techniczną" dla Gminy Radłów uzyskał dotację .Projekt został złożony w ramach konkursu RPO woj. małopolskiego 2014-2020 działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich ,wartość całkowita 5,42 mln , kwota uzyskanej dotacji 2,86 mln

22.01.2018

Eurogrant przygotował 8 kompletnych wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla działania 4.1.2 Odnawialne źródła energii .Łączna wartość wnioskowanych projektów wynosi ok. 10,96 mln zł brutto a kwota  wnioskowanej dotacji unijnej to ok. 6,53 mln zł netto.

10.01.2018

Następny sukces w zakresie pozyskania dotacji dla dużego projektu infrastrukturalnego.  Nasz klient PGK Sp. z o.o. w Połańcu  uzyskał wsparcie w ramach konkursu POIiŚ 2014–2020 ,Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dla projektu pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec” . Wartość całkowita projektu  23,98 mln zł ,kwota dofinansowania  13,35 mln zł

03.01.2018

Kolejne sukcesy naszego zespołu  w pozyskiwaniu funduszy unijnych - dofinansowanie otrzymały dwa projekty w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Wsparcie otrzymają projekty pn. Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MOF Krosno”  o wartości  3,19 mln zł - pierwsze miejsce na liście rankingowej -77 pkt (konkurs dla MOF ) oraz projekt pn ,,Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na działce ewidencyjnej 18/5 w Szczawnem, gmina Komańcza " o wartości 0,730mln zł - pierwsze miejsce na liście rankingowej 90 pkt (konkurs ogólny).

15.11.2017

Informujemy,że przygotowany przez nas wniosek o dofinansowanie projektu pn. Zagospodarowanie terenu "Stok pod Baranem" na cele rekreacyjne dla Gminy Wieliczka uzyskał dotację. Projekt został złożony w ramach konkursu POIiŚ 2014–2020 , działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, wartość projektu 4,95 mln zł , kwota dofinansowania 4,20 mln zł.

28.10.2017

Kolejny przygotowany przez nas projekt partnerski uzyskał dofinansowanie , tym razem z RPO Województwa Pomorskiego. Nazwa projektu : ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy"  - wartość projektu 4,00 mln zł / wartość dofinansowania  3,34 mln zł. W projekcie uczestniczy 6 partnerów : Gmina Nowy Dwór Gdański ,Miasto Malbork ,Gmina Stegna ,Gmina Stare Pole,Gmina Nowy Staw oraz Gmina Miłoradz.

24.10.2017

Z satysfakcją informujemy, że wszystkie przygotowane przez nas wnioski o dofinansowanie dla sektora służby zdrowia uzyskały dofinansowanie : Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy -19,032 mln zł /wartość dofinansowania 9,99 mln zł , Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie - wartość projektu 2,500 mln zł /wartość dofinansowania 2,12 mln zł , Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - wartość projektu 6,61 mln zł  / wartość dofinansowania 5,29 mln zł

15.09.2017

Kolejny sukces w pozyskiwaniu funduszy unijnych - tym razem w zakresie projektów związanych z OZE.  Przygotowane przez nasz zespół  wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla działania 4.1.2 Odnawialne źródła energii uzyskały dofinansowanie. Wsparcie otrzymały 4 przedsiębiorstwa, łączna wartość projektów wynosi ok. 9,85 mln zł brutto a kwota uzyskanej dotacji unijnej wynosi ok. 4,53 mln zł netto przy czym dwa podmioty uzyskały intensywność wsparcia na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

1.08.2017

Z satysfakcją informujemy, że przygotowane przez nas wnioski o dofinansowanie dla 5 projektów w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskały dofinansowanie. Łączna wartość opracowanych projektów wynosi 41,6 mln zł w tym największy projekt w konkursie na kwotę 28,1 mln zł  który uzyskał równocześnie maksymalną liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

3.07.2017

Eurogrant w ramach naboru pełnych wniosków o dofinansowanie dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 przygotował 3 opracowania. Łączna wartość wnioskowanych projektów opiewa na kwotę 4,33 mln EUR

30.06.2017

Eurogrant w ramach realizacji umowy przygotował wniosek o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności dla projektu partnerskiego pn.Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MOF Krosno”   w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 ,Oś IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

26.05.2017

Z satysfakcją informujemy, że wszystkie przygotowane przez nas wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 ,,Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego"w ramach RPO woj. małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskały dofinansowanie.  Dotację unijną otrzymają Gmina Tarnów , Gmina Bobowa oraz Stowarzyszenie Grupa Odrolnika , łączna wartość projektów wynosi 3,49 mln zł

1.05.2017

Eurogrant w ramach realizacji umowy dla PGK Sp. z o.o. w Połańcu wykonał wniosek o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności w ramach konkursu POIiŚ 2014–2020 ,Oś 1–Zmniejszenie emisyjności gospodarki,Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dla projektu pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec” o wartości całkowitej 24 mln zł.

14.04.2017

Potwierdzamy,że opracowany przez nas wniosek o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego" uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 ,Oś V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski. Wartość projektu 12,99 mln zł , kwota pozyskanej dotacji  wynosi 9,19 mln zł.

20.03.2017

Eurogrant w ramach realizacji umowy dla SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Lubaczowie wykonał wniosek o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 ,Oś VI -Spójność Przestrzenna i Społeczna ,działanie 6.2 Infrastruktura  Ochrony  Zdrowia i Pomocy Społecznej, poddziałanie - 6.2.1 Infrastruktura  Ochrony Zdrowiadla projektu pn. „Modernizacja wyposażenia medycznego Szpitala Powiatowego w Lubaczowie”

15.03.2017

Eurogrant w ramach realizacji umowy dla ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Dębicy wykonał wniosek o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 ,Oś VI Spójność Przestrzenna i Społeczna ,działanie 6.2 Infrastruktura  Ochrony  Zdrowia i Pomocy Społecznej ,poddziałanie - 6.2.1 Infrastruktura  Ochrony Zdrowia dla projektu pn„Budowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek i bloku operacyjnego”

10.03.2017

Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przygotował wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu RPO woj. małopolskiego na lata 2014–2020 ,12 Oś Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia dla projektu pn. ,,Poprawa jakości i efektywności leczenia chorób nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez inwestycje w infrastrukturę Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii, Działu Diagnostyki Laboratoryjnej i Działu Diagnostyki Obrazowej oraz zakup mammografu cyfrowego".

1.03.2017

Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Powiatu Niżańskiego wykonał Studium Wykonalności w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 Oś V Infrastruktura Komunikacyjna,działanie 5.1 Infrastruktura drogowa–projekty z zakresu dróg lokalnych.  Wykonana dokumentacja dotyczy  projektu pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”.

27.02.2017

Kolejny sukces i potwierdzenie wysokiej jakości usług świadczonych przez zespół projektowy Eurogrant Sp. z.o.o. Opracowany przez nas projekt w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków -wielorodzinne   budynki mieszkalne Regionalnego Programu Opera­cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  znajduje się na 1 miejscu listy rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania.Dodatkowo informujemy,że wszystkie przygotowane przez nas projekty otrzymały dofinansowanie w ramach w/w naboru.

3.01.2017

Eurogrant do 30.12.2016 przygotował dla 12 klientów dokumentację  aplikacyjną dla celów I-go naboru preselekcyjnego w ramach programu  PL-BY-UA na lata 2014-2020.

31.12.2016

Z satysfakcją informujemy, że przygotowany przez nas projekt pn „E-Usługi  Miast i Gmin Podkarpackich –II etap ”w ramach Regionalnego Programu Opera­cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie , Działanie 2.1  Podniesienie efektywności i dostępności  e-usług uzyskał dofinansowanie unijne oraz został wysoko oceniony przez komisję ( 2 miejsce na liście rankingowej). Projekt partnerski będzie realizowany przez Gminę Miasto Krosno , Gminę Rymanów oraz Gminę Frysztak. 

5.12.2016

Eurogrant w dniu 30.11.2016 podpisał umowę na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami na potrzeby realizacji projektu partnerskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Partnerami projektu jest :Gmina Nowy Dwór Gdański,Gmina Stegna ,Miasto Malbork,Gmina Stare Pole,Gmina Miłoradz oraz Gmina Nowy Staw.

03.10.2016

Kolejny sukces naszego zespołu przygotowania projektów . Oba opracowane przez nas projekty tj.  ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4 +300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap" dla Powiatu Leżajskiego   oraz  ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 " dla Powiatu Niżańskiego uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WP,oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna , działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.

13.09.2016

Z satysfakcją informujemy, że przygotowany przez nas dla Gminy Wieliczka projekt pn "Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzinowymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce " uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WM , działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Wartość całkowita projektu 1 004 652,02 zł ,wartość pozyskanych środków unijnych - 753 488,96 zł.

13.05.2016

Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Gminy Stanisławów wykonał Audyty Energetyczne , Programy Funkcjonalno-Użytkowe, Studium Wykonalności oraz dokumentację aplikacyjną w ramach konkursu RPO woj. mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś 4 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.   Zawarta w dniu 4.05.2016 umowa  na wykonanie dokumentacji  dla projektu   pn. „ Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego  oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja  w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie”  została wykonana w terminie pomimo bardzo krótkiego czasu wynoszącego 9 dni.

25.04.2016

Eurogrant w ramach realizacji umowy dla ZUS oddział Rzeszów wykonał Audyty Energetyczne oraz kompletną dokumentację aplikacyjną w ramach konkursu POIiŚ Oś 1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki,działanie 1.3.1. "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej " . Zawarta umowa obejmuje  wykonanie dokumentacji dla projektu pn.  „Termomodernizacja budynków administrowanych przez O/ZUS w Rzeszowie:Inspektorat ZUS w Mielcu ul.Sikorskiego 4 ,Inspektorat ZUS w Tarnobrzegu ul.Sienkiewicza 145d.” 

18.04.2016

Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Powiatu Leżajskiego wykonał Studium Wykonalności w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś 5 Infrastruktura Komunikacyjna,działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.  Wykonana dokumentacja dotyczy  projektu  pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4 +300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap” o wartości 7,88 mln.

15.03.2016

Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy wykonał Studium Wykonalności oraz udzielił pomocy przy opracowaniu aplikacji w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014 – 2020  Oś 3. Czysta Energia działania 3.2  Modernizacja Energetyczna Budynków . Wykonana dokumentacja dotyczy  projektu  pn.: "Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”.

8.01.2016

Eurogrant w ramach realizacji umowy dla Powiatu Bieszczadzkiego wykonał Studium Wykonalności oraz udzielił pomocy przy opracowaniu aplikacji w ramach konkursu RPO woj. podkarpackiego na lata 2014 – 2020  Oś 6 , działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne. Wykonana dokumentacja dotyczy  projektu  pn. " Przebudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych".