Realizacje projektów: Zarządzanie projektem

03.10.2022

Eurogrant podpisał umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na świadczeniu usług Inżyniera kontraktu dla projektu pn. „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH POPRZEZ MODERNIZACJĘ I ROZWÓJ E-USŁUG W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH” dofinansowanego w ramach programu RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Wartość obsługiwanego projektu wynosi ok 2,42 mln zł , termin zakończenia - 31.11.2023.

22.07.2022

Eurogrant podpisał umowę z Gminą Cisna na świadczenie usług doradczych dla projektu pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”   dofinansowanego w ramach programu RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020 , oś priorytetowa IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, „projekty parasolowe”.Wartość obsługiwanego projektu wynosi ok 3,97 mln zł , termin zakończenia - 31.12.2022.

01.02.2022
Eurogrant podpisał umowę z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach na świadczenie usług Inżyniera Projektu  przy realizacji  inwestycji pn. „Modernizacja ujęcia wody w Zembrzycach w formule zaprojektuj i wybuduj”  współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych . Wartość obsługiwanego projektu wynosi ok 2,72 mln zł , termin zakończenia - 31.12.2022.
07.01.2022
Eurogrant podpisał umowę z ANITA G. MORDALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA  na świadczenie usług doradczych związanych z realizacją projektu pn.„ZIELONA ENERGIA W FIRMIE ANITA GROUP SP. Z O.O. SP. K. – INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 632,4 KWP ZLOKALIZOWANA W DZIAŁOSZYNIE’’ realizowanego  w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 , oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna , działanie 4.1. Odnawialne źródła energii.Wartość obsługiwanego projektu wynosi ok 3,26 mln zł , termin zakończenia - 31.11.2022.
11.10.2021
Eurogrant podpisał umowę z Gminą Tyrawa Wołoska na świadczenie usług doradczych związanych z realizacją projektu pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska".Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna . Projekt obejmuje wykonanie projektów oraz budowę 58 przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Natura 2000 . Wartość obsługiwanego projektu wynosi ok 1,18 mln zł , termin zakończenia - 30.06.2022.
05.04.2021
Eurogrant podpisał kolejną umowę na zarządzanie projektem z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Realizowany projekt pn. ,,Budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie" uzyskał dofinansowanie  w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ,działanie 4.1. „Odnawialne źródło energii”,poddziałanie 4.1.2. „Odnawialne źródła energii – RIT”
01.04.2021
Eurogrant podpisał umowę z Gminą Radwanice na świadczenie usług zarządzania i rozliczanie projektu pn.„Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach” . Projekt jest współfinansowany z Programu „Kultura” Działanie 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
19.10.2020
Eurogrant podpisał kolejną umowę ze Spółdzielnią Rzemieśliczą w Gorlicach na świadczenie usług doradczych związanych z realizacją projektu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej -termomodernizacja, wymiana grzejników oraz wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych w budynku Spółdzielni Rzemieślniczej w Gorlicach".Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie 4.2  Eko-Przedsiębiorstwa.
01.08.2020
Eurogrant podpisał z „Mikro-Wag” Wagi Samochodowe z Nowego Sącza kontrakt na usługi doradcze związane z realizacją projektu pn.Termomodernizacja hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Nowym Sączu, ul. Elektrodowa 47 B, połączona z głęboką modernizacją energetyczną w celu zwiększenia efektywności energetycznej obiektu o co najmniej 25%.” Zakres usług Eurogrant obejmuje m.in przygotowanie postępowań przetargowych ,rozliczenie finansowe projektu ,kontrole zgodności wykonanych prac z wnioskiem o dofinansowanie.Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie 4.2  Eko-Przedsiębiorstwa .Wartość obsługiwanego projektu wynosi ok 1,83 mln zł , termin zakończenia usług: 31.12.2021 
03.07.2020
Eurogrant podpisał z Zakładami Chemicznymi Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. kontrakt na usługi doradcze związane z realizacją projektu pn.Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego zbiornika retencyjnego wraz z przyłączem do sieci dystrybucji energii elektrycznej”. Zakres usług Eurogrant obejmuje m.in przygotowanie postępowań przetargowych ,rozliczenie finansowe projektu ,kontrole zgodności wykonanych prac z wnioskiem o dofinansowanie oraz pomoc formalno-prawną.Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014–2020,działanie 3.1 Rozwój OZE.Całkowita wartość projektu wynosi ok.10,2mln zł
02.06.2020
Eurogrant podpisał umowę z fimą RegaYacht na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych w firmie Rega Yacht Babicz&Królikowski Sp. J.” Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,działanie 3.1  Rozwój OZE. Zakres projektu obejmuje opracowanie  projektów budowlanych,dostawę,montaż i uruchomienie dwóch  instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 169,625kWp zlokalizowanych na dachach obiektów należących do Beneficjenta w Ropczycach.Wartość obsługiwanego projektu wynosi ok.0,9mln zł.
21.04.2020
Kolejny kontrakt długoterminowy - Eurogrant w dniu 17.04.2020 podpisał z ArmadaFinanse S.A. kontrakt na usługi doradcze związane z realizacją projektu pn.Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych -Topografów" .Zakres usług Eurogrant obejmuje m.in przygotowanie postępowań przetargowych ,rozliczenie finansowe projektu ,kontrola zgodności wykonanych prac z wnioskiem o dofinansowanie oraz pomoc formalno-prawną .Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie 9.2.2.  Usługi społeczne i zdrowotne , poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT. Wartość obsługiwanego projektu wynosi ok. 4,67 mln zł , termin zakończenia usług: 30.06.2023 
20.04.2020
Eurogrant podpisał z ArmadaKlinik S.A. kontrakt na usługi doradcze związane z realizacją projektu pn.„Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie” .Zakres usług Eurogrant obejmuje m.in :przygotowanie postępowań przetargowych ,rozliczenie finansowe projektu ,kontrola zgodności wykonanych prac z wnioskiem o dofinansowanie oraz pomoc formalno-prawną .Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne , poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR. Wartość obsługiwanego projektu wynosi ok. 1,17 mln zł , termin zakończenia usług: 30.06.2023
10.04.2020
Eurogrant zawarł w dniu 02.04.2020 umowę z Gminą Rzepiennik Strzyżewski na wykonanie zadań pn. Promocja i zarządzanie projektem pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej .Wartość zarządzanego projektu wynosi ok 3,16 mln zł , termin zakończenia usług: 30.09.2021
01.09.2019
Eurogrant podpisał umowę na usługi wspierające zarządzanie projektem z firmą Auto Ruch  M.Świerczek  J.Zaworski Spółka Jawna z Tarnowa. Umowa dotyczy świadczenia usług doradczych przy realizacji projektu pn.Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu Auto-Ruch sp. j. w Tarnowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” . Zakres usług Eurogrant obejmuje:  przygotowanie postępowań przetargowych , rozliczenie finansowe projektu , kontrola zgodności wykonanych prac z wniskiem o dofinansowanie . Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie 4.2  Eko-Przedsiębiorstwa .Wartość obsługiwanego projektu wynosi ok 0,79 mln zł , termin zakończenia usług: 31.12.2020 
12.02.2019
Eurogrant podpisał następny kontrakt na zarządzanie projektem w sektorze OZE. Umowa dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu pn.„Wykorzystanie technologii OZE  w działalności PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.”. Przedmiotem projektu jest budowa czterech elektrowni fotowoltaicznych o mocy 39,9 kWp każda, oraz jednej elektrowni o mocy 19,38 kWp, zlokalizowanych na terenach należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. Zakres usług Eurogrant obejmuje:  1.Zarządzanie rzeczowe  projektem  2. Zarządzanie finansowe  projektem  3. Przygotowanie postępowań na wyłonienie wykonawców projektu. Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, w ramach Osi Priorytetowej III, Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE .Wartość zarządzanego projektu wynosi ok 0,84 mln zł , termin zakończenia usług: 31.12.2019  
08.02.2019
Eurogrant podpisał kolejny kontrakt na zarządzanie projektem, tym razem w sektorze ICT. Umowa dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu pn. „ e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” która obejmuje następujący zakres usług:  1.Zarządzanie rzeczowe  projektem  2. Zarządzanie finansowe  projektem  3. Przygotowanie postępowań na wyłonienie wykonawców projektu  4. Nadzór i kontrola wykonawców projektu  z wyłączeniem  usług nadzoru geodezyjnego  5. Pomoc formalno-prawną. Wartość zarządzanego projektu wynosi ok 8,64 mln zł , termin zakończenia usług: 31.12.2021
17.12.2018
Kolejny kontrakt Eurogrant na zarządzanie projektem wraz z nadzorem inwestorskim. Umowa została zawarta z Gminnym Zakładem  Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o na świadczenie usług w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w miejscowości Stanisławice w gminie Bochnia oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej” . Wartość obsługiwanego projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –SPR  wynosi  8,67 mln zł. Termin zakończenia usług: 30.06.2020
17.09.2018
Eurogrant jako lider konsorcjum podpisał z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Kłaju umowę na świadczenie usług pn. „Kompleksowe zarządzanie projektem wraz z nadzorem inwestorskim” w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj”; Wartość obsługiwanego projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –SPR  wynosi  ponad 13 mln zł. Termin zakończenia usług: 30.06.2021
15.01.2018
Eurogrant podpisał z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  w Zembrzycach  umowę na świadczenie usług Inżyniera Projektu  przy realizacji projektu:  pn.  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna’’  Wartość realizowanego projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –SPR  wynosi  4 ,77 mln zł. Realizowane przez Eurogrant usługi objemują zarządzanie rzeczowe i finansowe projektem oraz nadzorowanie wykonawców projektu. Termin zakończenia usług: 30.06.2019